Acordo de Consello de Ministros do 20 de xuño de 2023

MEDIDAS ADOPTADAS

Acordo polo que se declara "zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil" o territorio afectado como consecuencia de diversos incendios forestais, inundacións e outros fenómenos de distinta natureza acaecidos entre o 20 de agosto de 2022 e o 08 de xuño de 2023, nas nas Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castela e León, Castela-A Mancha, Comunitat Valenciana, Estremadura, Galicia, Illes Balears, Rexión de Murcia, Comunidade Foral de Navarra e País Vasco, así como a cidade de Ceuta.

Co fin de paliar os danos persoais e materiais producidos, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 17/2015, do 9 de xullo, e demais disposicións legais e regulamentarias aplicables, adoptaranse as medidas ás que se refiren os apartados seguintes.

Cuarto. Daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular.

Aos proxectos directamente relacionados cos sinistros aos que se refire o apartado primeiro deste acordo que executen os concellos, os cabidos e consellos insulares, as deputacións provinciais ou as comunidades autónomas *uniprovinciales, as comarcas e as mancomunidades nos termos municipais e núcleos de poboación, relativos ás obras de reparación ou restitución de infraestruturas, equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal incluídos no artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e da rede viaria das deputacións provinciais, dos cabidos e consellos insulares ou, no seu caso, das comunidades autónomas *uniprovinciales, aplicaráselles a tramitación de urxencia, cumprindo os requisitos do artigo 119 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, e poderáselles conceder unha subvención de ata o 50 por cento do seu custo, excluídos destas axudas os traballos levados a cabo con medios propios non *personificados da entidad local, xa sexan materiais, maquinaria ou persoal.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

  • Resolución do 6 de setembro de 2023, da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se aproba a convocatoria das subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial e insular previstas no Acordo do Consello de Ministros do 20 de xuño de 2023, polo que se declara "Zona afectada gravemente por unha emerxencia de Protección Civil" o territorio afectado como consecuencia dos incendios forestais, inundacións e outros fenómenos de distinta natureza acaecidos entre o 20 de agosto de 2022 e o 8 de xuño de 2023. Publicada en extractoen BOE do día 9-9-2023.
  • As solicitudes formularanse polas entidades executoras dos proxectos comprendidos no ámbito de aplicación da convocatoria, desde as 9:00 horas do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado, ata as 15:00 horas do día 5 de outubro de 2023. Obrigatoriamente deberanse cubrir e presentar de forma electrónica, a través da aplicación informática “AURA - Subvenciones a EELL ante catástrofes naturais", accesible desde a SEDE ELECTRÓNICA do Ministerio de Política Territorial https://sede.*administracionespublicas.gob.es (Procedementos – Subvenciones), seleccionando o apartado dedicado a esta convocatoria. Para iso, é preciso que os representantes legais das #este entidades cumpran cos requisitos técnicos especificados na mencionada aplicación.

NOTA INFORMATIVA

Pode descargar unha nota informativa relevante para a preparación das solicitudes e o procedemento que seguen as axudas.

INFORMACIÓN SOBRE ACCESO Á APLICACIÓN

Para acceder a AURA na SEDE ELECTRÓNICA deberá figurar como usuario activo en *Autentic@ . Os alcaldes e habilitados contan automaticamente con usuario en Autentica se figuran na base de datos de alcaldes e concelleiros, ou no rexistro integrado de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Para poder dar de alta outros usuarios da propia entidad local ou xestionar os seus permisos para AURA, deberase acceder a Autentica co certificado de representante da entidad local (Certificado Xurídico), e seguir as instrucións da guía de acceso presente na sede electrónica.

FORMULARIO DE INCIDENCIAS

Ante incidencias con Aura disponse dun formulario na sede electrónica.

IMAXE INSTITUCIONAL (MEDIDAS DE PUBLICIDADE)

Información práctica sobre imaxe institucional para a mención do financiamento das obras por parte da Administración Xeral do Estado dentro da publicidade e comunicación.