Acord de Consell de Ministres de 20 de juny de 2023

MESURES ADOPTADES

Acord pel qual es declara "zona afectada greument per una emergència de protecció civil" el territori afectat com a conseqüència de diversos incendis forestals, inundacions i altres fenòmens de diferent naturalesa esdevinguts entre el 20 d'agost de 2022 i el 08 de juny de 2023, en les en les Comunitats Autònomes d'Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, *Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, *Illes *Balears, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra i País Basc, així com la ciutat de Ceuta.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, i altres disposicions legals i reglamentàries aplicables, s'adoptaran les mesures a les quals es referixen els apartats següents.

Cuarto. Daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular.

Als projectes directament relacionats amb els sinistres als quals es referix l'apartat primer d'este acord que executen els ajuntaments, els cabildos i consells insulars, les diputacions provincials o les comunitats autònomes uniprovincials, les comarques i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, dels cabildos i consells insulars o, si escau, de les comunitats autònomes uniprovincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència, complint els requisits de l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos d'estes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis no personificats de l'entitat local, ja siguen materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • Resolución de 6 de septiembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de junio de 2023, por el que se declara "Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil" el territorio afectado como consecuencia de los incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos entre el 20 de agosto de 2022 y el 8 de junio de 2023. Publicada en extracto en BOE del día 9-9-2023.
  • Les sol·licituds es formularan per les entitats executores dels projectes compresos en l'àmbit d'aplicació de la convocatòria, des de les 9:00 hores de l'endemà al de la publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat, fins a les 15:00 hores del dia 5 d'octubre de 2023. Obligatòriament s'hauran d'emplenar i presentar de forma electrònica, a través de l'aplicació informàtica “AURA - Subvenciones a EELL davant catàstrofes naturals", accessible des de la SEU ELECTRÒNICA del Ministeri de Política Territorial https://sede.administracionespublicas.gob.es (Procediments – Subvenciones), seleccionant l'apartat dedicat a esta convocatòria. Per a açò, cal que els representants legals d'aquestes entitats complisquen amb els requisits tècnics especificats en l'esmentada aplicació.

NOTA INFORMATIVA

Pot descarregar una nota informativa rellevant per a la preparació de les sol·licituds i el procediment que seguixen les ajudes.

INFORMACIÓ SOBRE ACCÉS A l'APLICACIÓ

Para acceder a AURA en la SEDE ELECTRÓNICA deberá figurar como usuario activo en Autentic@. Los alcaldes y habilitados cuentan automáticamente con usuario en Autentica si figuran en la base de datos de alcaldes y concejales, o en el registro integrado de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Per a poder donar de alta altres usuaris de la pròpia entitat local o gestionar els seus permisos per a AURA, s'haurà d'accedir a Autentica amb el certificat de representant de l'entitat local (Certificat Jurídic), i seguir les instruccions de la guia d'accés present en la seu electrònica.

FORMULARI D'INCIDÈNCIES

Davant incidències amb Aura es disposa d'un  formulari en la seu electrònica.

IMATGE INSTITUCIONAL (MESURES DE PUBLICITAT)

Información práctica sobre imagen institucional para la mención de la financiación de las obras por parte de la Administración General del Estado dentro de la publicidad y comunicación.