Recurs potestatiu de reposició

Consistix a recórrer els actes administratius quan posen fi a la via administrativa davant el mateix òrgan que els haguera dictat.

Normativa bàsica: Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, articles 112 a 120 i 123 i 124.

Forma d'inici: Sol·licitud d'interessat amb els requisits de l'article 115 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Termini per a interposar-ho:

  • Un mes, si l'acte fóra exprés.
  • Si no ho anara, es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsca l'acte presumpte.

Forma de presentació: 

  • Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado
  • En cas de voler presentar-ho presencialment, pot descarregar el següent formulari i presentar-ho en les oficines de registre d'este Ministeri o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Formulari recurs potestatiu de reposició.pdf

Documents a aportar: Tots els que estime convenient per a la defensa de la seua argumentació.

Termini de resolució: Un mes. Transcorregut este termini sense resolució expressa es podrà entendre desestimat el recurs.

Recursos: 

  • Recurs contenciós-administratiu davant l'òrgan jurisdiccional que corresponga en el termini de dos mesos (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa).
  • No es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que siga resolt expressament o s'haja produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
  • No podrà interposar-se nou recurs administratiu contra la resolució d'un recurs de reposició, excepte l'extraordinari de revisió, quan siga procedent.