Servicis

L'Arxiu presta els següents servicis:

CONSULTA

Consulta per correu ordinària/e-mail.

L'investigador pot sol·licitar per correu ordinari o e-mail informació general sobre els fons que es custodien i els servicis que es presten. Així mateix, pot sol·licitar la cerca i localització de fonts documentals *obrantes en l'Arxiu.

L'Arxiu atén estes consultes limitant-se a utilitzar la informació que pot obtindre's a través dels instruments de descripció, no realitzant, per tant, la investigació per a l'usuari. Les investigacions en profunditat han de ser realitzades per este utilitzant els mitjans que l'Arxiu posa a la seua disposició.

Consulta mitjançant formulari electrònic.
Igualment, les consultes poden realitzar-se mitjançant el formulari normalitzat disponible en la seu electrònica del Ministeri (enllaç a la seu electrònica-Accedisca).
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/350


ACCÉS I CONSULTA DE FONS PRÈVIA CITA

L'accés i consulta dels documents conservats en l'Arxiu Central del Ministeri de Política Territorial  està regulat pel Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s'establix el Sistema Español d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d'accés.

L'accés és lliure i gratuït, sense perjuí que els ciutadans hagen d'acreditar la seua identitat a través de:

• Document Nacional d'Identitat (DNI), en el cas dels espanyols.
• Nombre d'Identificació d'Estrangers (NIE).
• Passaport.

L'Arxiu posa a la disposició dels investigadors tots els instruments de descripció -catàlegs, inventaris, relacions de #entrega-, que obren en el seu poder.

SERVICI DE REPROGRAFIA

L'Arxiu Central proveïx als investigadors de reproduccions simples, en paper o suport electrònic, de documents custodiats en el mateix.

CERTIFICACIONS I COMPULSES

L'Arxiu facilita certificacions i còpies compulsades de la documentació que custodia. Estes han de sol·licitar-se per escrit a la bústia corporativa:
archivocentral.sgt@correo.gob.es