Informació general

Servici de Publicacions

El Centre de Publicacions és la unitat de la Secretaria General Tècnica encarregada de realitzar l'edició de llibres, revistes, fullets, publicacions en suports electrònics varis, etc. sobre els temes competència del Departament.