Recursos, reclamacions i peticions

Recursos, reclamacions i peticions

Els interessats tenen dret a recórrer les decisions dels òrgans de l'Administració Pública així com a fer peticions als membres del Govern o a qualsevol òrgan de l'Administració. Per a açò, tenen a la seua disposició els següents instruments.

Recurs potestatiu de reposició

Recurs d'alçada

Revisió d'ofici d'actes nuls

Rectificació d'errors

Recurs extraordinari de revisió

Reclamació de responsabilitat patrimonial

Dret de petició