Traspassos

El traspàs de funcions i serveis, o l'ampliació de traspassos anteriors, és l'instrument pel qual cada Comunitat Autònoma amb competències estatutàries en una determinada matèria assumeix les funcions que integren aquesta competència i els mitjans materials, personals i econòmics que l'Administració de l'Estat o els seus organismes autònoms venien destinant per al desenvolupament d'aquelles funcions.

El vehicle de materialització dels traspassos són els acords adoptats per la corresponent Comissió Mixta de Transferències, després del procés de negociació realitzat per l'Administració estatal i l'autonòmica. Els acords adoptats s'eleven posteriorment al Govern per a la seua aprovació per Reial decret.

En aquest apartat pot consultar-se la següent informació:

 

• Reials decrets de traspassos. Textos íntegres actualitzats

Arreplega els textos íntegres dels acords de traspàs de funcions i serveis a les Comunitats Autònomes que, adoptats pels respectius Plens de les Comissions Mixtes de Transferències, han sigut aprovats per reial decret del Consell de Ministres.

Inclou una recopilació de les normes que regulen el funcionament de les Comissions Mixtes de Transferències entre l'Administració de l'Estat i les diferents Comunitats Autònomes i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla.

• Informació general i estadístiques de traspassos: Acords i traspassos aprovats (1978-2023) i Plens de Comissions Mixtes de Transferències per Legislatures estatals

S'oferixen dades sobre l'activitat en matèria de traspassos des de 1978 (*incluída fase preautonòmica de transferències) fins a l'actualitat.

• Datos Básicos sobre traspasos XV Legislatura estatal

Contiene la actividad desarrollada durante la XV Legislatura estatal desde 17 de agosto de 2023.

• Datos Básicos sobre traspasos XIV Legislatura estatal

Contiene la actividad desarrollada durante la XIV Legislatura estatal (03 de diciembre de 2019 hasta 16 de agosto de 2023)

• Datos básicos sobre traspasos XIII Legislatura estatal

• Dades bàsiques sobre traspassos XIII Legislatura estatal

No s'han realitzat traspassos en esta Legislatura estatal (21 de maig de 2019 fins a 2 de desembre de 2019).

• Dades bàsiques sobre traspassos XII Legislatura estatal

Conté l'activitat desenvolupada durant la XII Legislatura estatal (19 de juliol de 2016 fins a 20 de maig de 2019).

• Datos básicos sobre traspasos XI Legislatura estatal

• Dades bàsiques sobre traspassos XI Legislatura estatal

No s'han realitzat traspassos en esta Legislatura estatal (13 de gener de 2016 fins a 18 de juliol de 2016).

• Dades bàsiques sobre traspassos X Legislatura estatal

Conté l'activitat desenvolupada durant la X Legislatura estatal (13 de desembre de 2011 fins a 12 de gener de 2016).

• Dades bàsiques sobre traspassos IX Legislatura estatal

Conté l'activitat desenvolupada durant la IX Legislatura estatal (1 d'abril de 2008 fins a 12 de desembre de 2011).

• Dades bàsiques sobre traspassos VIII Legislatura estatal

Conté l'activitat desenvolupada durant la VIII Legislatura estatal (2 d'abril de 2004 a 31 de març de 2008).