Comissions Bilaterals de Cooperació

Les Comissions Bilaterals de Cooperació es van ser constituint a partir de finals dels anys huitanta, sense previsió legal específica, com a òrgans bilaterals de cooperació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes, regulant-se cadascuna d'elles per les seues respectives normes internes de funcionament.

La primera regulación con rango legal de las Comisiones Bilaterales de Cooperación se produjo mediante la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. El artículo 5.2 de la misma las definió como órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma. Su creación se efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su régimen.

A estes Comissions se'ls van atribuir noves funcions amb la reforma de l'article 33 Llei Orgànica del Tribunal Constitucional mitjançant la Llei Orgànica 1/2000, de 7 de gener, amb la finalitat d'evitar el plantejament de conflictes davant el Tribunal Constitucional.

La mayor parte de los Estatutos de Autonomía aprobados en 2006, 2007 y 2018, regularon de manera más extensa la cooperación bilateral, fundamentalmente a través de Comisiones Bilaterales. De esta manera, los Estatutos de Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Canarias otorgaron mayor relevancia a las Comisiones Bilaterales de Cooperación, como órganos permanentes de cooperación de carácter general. Además, los Estatutos de Cataluña, Illes Balears, Andalucía, Aragón  y Extremadura crearon otros órganos específicos de cooperáción en materias económico-fiscales.

Posteriorment, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de sector públic, en el seu article 153 regula estos òrgans de cooperació bilateral, sense perjuí de les peculiaritats que, d'acord amb les finalitats bàsiques previstes, s'establisquen en els Estatuts d'Autonomia en matèria d'organització i funcions de les Comissions Bilaterals.

Dades bàsiques de les Comissions Bilaterals de Cooperació