*Illes *Balears

Escut

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears es va constituir el 10 de gener de 1989.

La seua composició és variable en funció dels temes a tractar, encara que compta amb cinc membres permanents per part de cadascuna de les representacions. La presidència de la Comissió correspon a l'Administració de l'Estat i la Vicepresidència a la Comunitat Autònoma. Cada representació estarà assistida per un Secretari

Les seues funcions són les previstes en les Normes de funcionament de 25 de novembre de 2005:

  • Examinar, debatre i, si escau, aconseguir acords sobre iniciatives i assumptes que, manquen d'una instància multilateral per al seu tractament.
  • Impulsar i concretar, des del punt de vista bilateral, aquells instruments de col·laboració que permeten la realització d'iniciatives conjuntes de mutu interès.
  • Analitzar els traspassos de funcions i serveis a la Comunitat Autònoma, bé per a proposar solucions als problemes plantejats en els ja acordats, bé per a establir la prioritat i calendari de negociació de nous traspassos.
  • Servir de llera d'actuacions de caràcter preventiu que eviten la formalització de controvèrsies competencials.
  • Examinar i, si escau, acordar les actuacions que permeten resoldre per via extraprocesal conflictes positius de competència i recursos d'inconstitucionalitat.
  • Analitzar les normes amb rang de llei, susceptibles de donar lloc al plantejament d'un recurs d'inconstitucionalitat, amb la finalitat d'arribar a un acord que evite la seua interposició, segons l'establit en l'article 33.2 LOTC

Normes de funcionament