Comissió Nacional de l’Administració Local (CNAL)

La Comissió Nacional d'Administració Local és l'òrgan permanent per a la col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració Local.

La Comissió Nacional d'Administració Local s'estructura en els següents òrgans: el Ple i dos Subcomissions, que són la Subcomissió de Cooperació amb l'Administració Local i la Subcomissió de Règim Econòmic, Financer i Fiscal.

Tant el Ple com les Subcomissions hauran de reunir-se, com a mínim, dos vegades a l'any.

És competència d'esta Comissió:

 1.   Emetre informe en els següents suposats:
  • Avantprojectes de Llei i projectes de disposicions administratives de competència de l'Estat en les matèries que afecten a l'Administració Local.
  • Criteris per a les autoritzacions d'operacions d'endeutament de les Corporacions Locals.
  • Prèviament i en els supòsits en què el Consell de Ministres acorde l'aplicació del que es disposa en l'article 61 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 2. Efectuar propostes i suggeriments al Govern en matèria d'Administració Local i, especialment, sobre:
  • Atribució i delegació de competències en favor de les Entitats Locals.
  • Distribució de les subvencions, crèdits i transferències de l'Estat a l'Administració Local.
  • Participació de les Hisendes locals en els tributs de l'Estat.
  • Previsions dels Pressupostos Generals de l'Estat que afecten a les Entitats Locals.