Arxius

Amb la finalitat de facilitar als interessats les tasques de localització de persones víctimes de la Guerra d'Espanya i de la Dictadura Franquista a les quals es referix la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de Memòria Democràtica, posem a la vostra disposició les següents ferramentes (la informació s'anirà bolcant progressivament, preguem disculpen les molèsties):

En matèria d'arxius, recordem que La Llei de Memòria Democràtica, en el seu article 27, garantix el dret a l'accés lliure, gratuït i universal als arxius públics i privats, així com la consulta de documents històrics integrants de sèries documentals o de col·leccions de béns del Patrimoni Documental sobre el colp d'estat, la Guerra, la dictadura franquista, la resistència guerrillera antifranquista, l'exili, l'internament d'espanyols en camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial i sobre la transició fins a l'entrada en vigor de la Constitució de 1978, amb independència del tipus d'arxiu en què es custodien.

Qualsevol persona tindrà dret a consultar íntegrament la informació existent en els documents que acrediten o puguen acreditar la seua condició de víctimes, podent consultar també les dades personals de tercers que puguen aparéixer en aquests documents amb independència de la data dels mateixos. Estes persones tindran dret a obtindre còpia, eximix de taxes, de tots els documents en què siguen esmentades i que vagen a incorporar al procediment de declaració de reconeixement i reparació personal contemplada en l'article 6 d'esta llei, així com per a qualsevol altra demanda de reparació a la qual tingueren dret.

La consulta dels documents sobre el colp d'estat, la Guerra i la Dictadura generats i reunits pels diferents departaments ministerials de l'Administració General de l'Estat i altres entitats del sector públic estatal, amb independència de l'administració pública o de la institució que els gestione, es regix per l'establit en l'article 57 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, i les normes reglamentàries que regulen el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d'accés.

Els documents de l'Administració de Justícia i dels arxius judicials sobre el colp d'estat, la Guerra i la Dictadura, una vegada que van complir la seua funció a la disposició de l'òrgan jurisdiccional corresponent per haver conclòs el procediment, tenen la condició de béns del patrimoni documental estatal i la seua consulta es regix, igualment, per les disposicions assenyalades en l'apartat anterior.

El previst en els apartats anteriors serà aplicable, en el que resulte procedent, als arxius privats sostinguts, total o parcialment, mitjançant fons públics, d'acord amb les lleis i normes que regulen l'accés als documents dels arxius de titularitat privada i resulten d'aplicació als centres d'esta naturalesa en els Sistemes Arxivístics de les Comunitats Autònomes que corresponga en cada cas, o en el Sistema Español d'Arxius.

El dret general d'accés als documents en els arxius comprèn tant l'accés directe als documents en qüestió com el d'obtindre còpies i certificats dels mateixos. En l'àmbit de les competències de l'Administració General de l'Estat,  la realització de *autocopias o obtenció de còpies electròniques en el desenvolupament de treballs d'investigació no estaran subjectes a cap tipus de taxa, cànon o gravamen.

Finalment, és important assenyalar, amb vista a l'accés lliure, gratuït i universal a la consulta i reproducció de la documentació que custodien els arxius referits en l'article 27 de la Llei de Memòria Democràtica que, es consideraran víctimes als familiars de les persones que van patir algunes de les circumstàncies arreplegades en l'art. 3.1, entenent-se per tals a la persona que haja sigut cònjuge de la víctima o persona lligada per anàloga relació d'afectivitat, els seus descendents, els seus ascendents i els seus col·laterals fins al quart grau. En cas de controvèrsia en l'exercici de les accions previstes en esta llei, tindrà preferència qui haja sigut cònjuge de la víctima o persona lligada per anàloga relació d'afectivitat. En cas de defunció d'este, els descendents per orde de la seua major proximitat a la víctima tindran preferència enfront dels familiars en línia col·lateral, la preferència de la qual s'establirà per orde de la seua major proximitat.

INFORMACIÓ

Si disposa d'informació sobre nous llistats/censos de víctimes o publicacions que continguen este tipus de dades preguem es posen en contacte amb nosaltres a través d'este  formulari.