Recurs extraordinari de revisió

Consistix a recórrer els actes ferms en via administrativa quan concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 125.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Es planteja davant el mateix òrgan que els va dictar.

Normativa bàsica: Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, articles 113 a 120 i 125 i 126.

Forma d'inici: Sol·licitud d'interessat amb els requisits de l'article 115 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que ha de basar-se en alguna de les següents causes:

  • Que en dictar-los s'haguera incorregut en error de fet, que resulte dels propis documents incorporats a l'expedient.

  • Que apareguen documents de valor essencial per a la resolució de l'assumpte que, encara que siguen posteriors, evidencien l'error de la resolució recorreguda.

  • Que en la resolució hagen influït essencialment documents o testimoniatges declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució.

  • Que la resolució s'haguera dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s'haja declarat així en virtut de sentència judicial ferma.

Termini per a interposar-ho:

  • Quan es tracte de la causa 1ª, dins del termini de quatre anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada.
  • En els altres casos, el termini serà de tres mesos a explicar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial va quedar ferma.

Forma de presentació: 

  • Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado
  • En cas de voler presentar-ho presencialment, pot descarregar el següent formulari i presentar-ho en les oficines de registre d'este Ministeri o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Formulari recurs extraordinari de revisió.pdf

Documents a aportar: Tots els que estime convenient per a la defensa de la seua argumentació.

Termini de resolució: 3 mesos. Transcorregut este termini sense resolució expressa es podrà entendre desestimat el recurs.

Recursos: