Exercici del Dret a la Protecció de Dades

El tractament de les dades aportades voluntàriament pels interessats en qualsevol procediment gestionat pel Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, així com el que este realitze per obligació legal, interés públic o exercici de poders públics, es dirigirà única i exclusivament a la satisfacció de les finalitats del corresponent procediment.

En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (articles 12 i següents), i en la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (articles 12 i següents), el cedent de les dades podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.

Les formes d'exercici dels citats drets pels interessats són les següents:

  • Dirigir-se directament al responsable del tractament, és a dir, a la persona física o jurídica que determine les finalitats i mitjans del tractament (article 4 del RGPD), a través de la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, o presencialment, a través de la Xarxa d'oficina d'assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es)
  • Dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades respecte de totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets (article 38.4 del RGPD), entre les funcions del qual figura la de supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades.

Amb caràcter previ a la presentació d'una reclamació davant l'AEPD contra un responsable o encarregat de tractament, l'interessat podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades (article 37.1 de la LOPDGDD).

CARACTERÍSTIQUES DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT, PORTABILITAT I OPOSICIÓ

Estos drets poden exercir-se directament o per mitjà de representant i el seu exercici té caràcter gratuït.

Quan les sol·licituds presentades siguen manifestament infundades o excessives (per exemple, quan tinguen caràcter repetitiu) el responsable del tractament podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar.

Les sol·licituds dels interessats han de respondre's en el termini d'un mes, si ben aquest termini pot prorrogar-se dos mesos més en funció de la complexitat i del nombre de sol·licituds.

El responsable del tractament està obligat a informar als interessats sobre els mitjans a la seua disposició per a exercir els seus drets. Dites mitjanes han de ser fàcilment accessibles per a l'interessat, i no pot denegar-se al mateix el dret pel sol motiu d'haver optat per un altre mitjà

Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació haurà de facilitar-se per eixos mateixos mitjans quan siga possible, llevat que l'interessat sol·licite que es realitze d'una altra manera.

Si el responsable no dona curs a la sol·licitud presentada, haurà d'informar, en el termini màxim d'un mes, de les raons de la seua no actuació i de la possibilitat de reclamar davant una autoritat de control.

Cap la possibilitat que siga l'encarregat qui atenga la sol·licitud per compte del responsable, si tots dos ho han establit així en el contracte o acte jurídic que els vincule.

Dret d'Accés

Dret de Rectificació

Dret de Supressió

Dret a la Limitació del Tractament

Dret a la Portabilitat

Dret d'Oposició