Protecció de Dades

FUNCIONS DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

  • Informar i assessorar als responsables i encarregats del tractament de dades personals, així com als empleats que s'ocupen del mateix de les obligacions que els corresponen, d'acord amb el RGPD, la LOPDGDD i altres disposicions en la matèria.
  • Supervisar el compliment del que es disposa en la normativa i de les polítiques dels responsables i d'encarregats del tractament de dades en matèria de protecció de dades.
  • Oferir assessorament que li siga sol·licitat respecte de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades personals.
  • Cooperar amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i actuar com a òrgan de contacte amb ella.
  • Intervendre en el cas que els interessats presenten davant ell la reclamació potestativa prèvia a la reclamació davant l'AEPD.
  • Atendre les qüestions dels interessats relatives al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets, a l'empara del RGPD i de la LOPDGDD.
Imatge Delegat  de Protecció de Dades

Els articles 34.1 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant, LOPDGDD), i 37.1 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (d'ara endavant RGPD), obliguen a designar un Delegat de Protecció de dades quan el tractament dels mateixos siga realitzat per una autoritat o organisme públic.

D'acord amb l'article 8.2 c) del Reial decret 683/2021, de 3 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, correspon a la Subdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació  la “coordinació i la supervisió de la política de protecció de dades en compliment de la normativa aplicable en esta matèria en l'àmbit de les competències del Departament i, en particular, exercir les competències relatives al delegat de protecció de dades, previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 per a l'àmbit del Ministeri, excloent els seus Organismes Públics”.

En compliment de l'anterior, les funcions de Protecció de dades, exclosos els organismes autònoms són exercides per l'esmentada Subdirecció General.

 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Subdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació

Secretaria General Tècnica

Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica

Direcció: Plaza de Juan Zorrilla, 1 28071 Madrid

Correu electrònic: dpd.mpt@correo.gob.es

Imatge d'icona d'enllaços

 

Enllaços

NORMATIVA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

EXERCICI DEL DRET A la PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ DELS REGISTRES D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT