Unió europea

Unió europea

Comunitats Autònomes i Unió Europea

La participació d'Espanya en la Unió Europea, iniciada en 1986, i el gradual increment de les competències que els successius Tractats comunitaris han anat atribuint a les Institucions europees té efecte directe sobre l'organització política interna i sobre les competències que la Constitució de 1978 va atribuir a les Comunitats Autònomes. Aquests efectes són especialment rellevants en l'àmbit de les competències comunitàries exclusives, i en concret respectes de la política de competència; però també són intensos en l'àmbit de les competències compartides, com en agricultura i pesca, medi ambient, política de cohesió, política social, protecció dels consumidors, transports o energia.

Aquesta situació s'ha resolt en l'àmbit espanyol mitjançant l'establiment d'un sistema de cooperació que fa possible la participació autonòmica en els òrgans de les institucions en els quals s'elaboren i adopten els actes comunitaris.

Responsabilitat per Incompliment del Dret de la UE