Cooperació Multilateral o Sectorial

Mitjançant la cooperació multilateral se cerca fer efectiva la  participació de les Comunitats Autònomes en la definició de l'interès general,  el suport a la unitat d'acció i el respecte a l'autogovern i la diversitat.

Les Conferències Sectorials són òrgans de cooperació multilateral relatius a un sector concret d'activitat pública. Estan integrades pel titular del Departament Ministerial competent i per tots els Consellers dels Governs autonòmics responsables de la mateixa matèria. Per la seua composició, pel seu nombre i per la seua activitat constitueixen el pilar principal de la cooperació interadministrativa.

Es tracta d'òrgans constituïts per a acordar voluntàriament actuacions que milloren l'exercici de les competències que cada Administració Pública té, poden tenir funcions consultives, decisòries o de coordinació orientades a aconseguir acords sobre matèries comunes, amb la finalitat d'atendre als problemes reals dels ciutadans.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix el seu règim jurídic en els articles 147 i següents. Cada Conferència disposa d'un Reglament intern de funcionament aprovat pels seus membres. Les Conferències Sectorials hauran d'inscriure's en el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i Instruments de cooperació (REOICO) perquè resulte vàlida la seua constitució. La disposició addicional setena d'aquesta Llei a més preveu respecte a la inscripció que aquells òrgans de cooperació que no s'hagen reunit en un termini de cinc anys des de la seua creació o en un termini de cinc anys des de l'entrada en vigor de la Llei, quedaran extingits.

Amb caràcter general compten amb un òrgan de treball i suport, les Comissions Sectorials, que s'encarreguen de preparar les seues reunions i realitzar el seguiment dels acords adoptats, habitualment es constitueixen grups de treball per a la realització de les tasques tècniques que els encomanen. Existeixen en l'actualitat 42 Conferències Sectorials, amb un nivell d'activitat molt heterogeni entre si.