Aspectes econòmics de les relacions de col·laboració

Se sol identificar al finançament condicionat amb el conjunt de recursos proporcionats a les Comunitats Autònomes per a ser aplicats a una finalitat concreta. En la seua major part dits recursos no estan inclosos, en el que a les Comunitats Autònomes de règim comú es refereix, dins del model de finançament vigent.
 
Encara que existeixen altres recursos que es poden catalogar com a finançament condicionat, aquesta queda integrada fonamentalment tres conjunts de recursos:
 
  • Els que procedeixen dels Fons de la Unió Europea.
  • Els que s'arrepleguen en els Fons de Compensació Interterritorial (FCI).
  • Els que es canalitzen bé a través de subvencions de l'Estat, bé mitjançant convenis de col·laboració, bé a través de contractes-programa.
 
Dins del primer grup s'inclouen les diverses aportacions comunitàries que, bé directament, bé a través de l'Administració General de l'Estat, reben les Comunitats Autònomes per al desenvolupament de les diferents polítiques dutes a terme per la Comissió Europea, entre les quals destaquen la política agrícola i la de cohesió.
 
Com a conseqüència del previst en l'arículo 158 CE, s'ha anat desenvolupant a Espanya una política regional d'àmbit nacional, estretament vinculada amb les definicions i objectius de la política de cohesió d'origen comunitari. El principal instrument de política regional d'àmbit estatal a Espanya, al costat del Sistema d'Incentius Regionals, ve dau pels Fons de Compensació Interterritorial, concreció del principi de solidaritat interregional.
 
Finalment destaca un tercer grup de recursos que deriven dels diferents instruments de col·laboració inter-administrativa existents en el nostre Estat Autonòmic. Aquest grup està format pel conjunt d'aportacions que, sota diferent denominació, tenen el seu fonament últim en el principi de col·laboració entre Administracions. Així, s'inclouen les subvencions que l'Administració General de l'Estat transfereix anualment a les Comunitats Autònomes, així com pels convenis de col·laboració i els contractes-programa subscrits entre ambdues administracions.
 
Es tracta d'un conjunt significatiu de recursos, tant en termes quantitatius com pel seu significat en un Estat descentralitzat com el nostre, basat en la col·laboració entre administracions. Amb aquests tres instruments es financen objectius que comparteixen tant l'Administració General de l'Estat com les Comunitats Autònomes, articulant-se a través d'acords presos en les Conferències Sectorials o en les pròpies clàusules contingudes en els convenis o contractes-programa.
 
Contemplen un conjunt molt ampli de finalitats, que comprèn des d'actuacions de caràcter econòmic -a través de la dotació de capital públic- a actuacions de protecció i promoció social, passant per la producció de béns públics de caràcter preferent com són la sanitat, l'educació o la cultura.