Què és IMI?

Què       Qui        Estructura        Coordinadors       Àmbits

(Trobarà una descripció divulgativa sobre el sistema una mica més extensa en aquest fullet)

El mercat únic és un espai sense barreres (permet la lliure circulació de béns, serveis, persones i capitals) que ofereix interessants oportunitats als ciutadans i empreses europeus i és un dels elements fonamentals de l'economia europea. Està subjecte a una complexa barreja de normes (Tractats, normes harmonitzades i nacionals i el principi de reconeixement mutu).

La construcció del Mercat Interior exigeix cooperació entre autoritats competents dels estats de l'Espai Econòmic Europeu. Les autoritats públiques (ja siguen nacionals, regionals o locals) són les responsables d'assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat interior per al que necessiten cooperar estretament recolzades en la confiança mútua i en eines adequades capaces de superar les barreres pràctiques com a idioma, estructura administrativa, etc.

L'IMI (sistema d'informació del mercat interior) és una eina en línia segura i multilingüe que facilita l'intercanvi d'informació entre autoritats públiques, tant dels Estats membres com de la Comissió i institucions UE, implicades en la implementació pràctica de la legislació europea. Encara que els usuaris finals d'IMI són les autoritats públiques nacionals, els beneficiaris d'aquesta cooperació administrativa millorada són els ciutadans i empreses.

IMI ajuda a les autoritats a portar avant les seues obligacions de cooperació administrativa en diversos àmbits del Mercat Interior i pot adaptar-se amb esforç zero o mínim per a acollir àmbits addicionals als actualment contemplats. La xarxa IMI connecta ja a milers d'autoritats públiques. Ha aconseguit modernitzar la cooperació transfronterera i assegurar que el Mercat Interior funcione en la pràctica.

Els mecanismes previstos en IMI contemplen els procediments més habituals de cooperació:

  • Les consultes són intercanvis ‘un-un’ entre dues autoritats competents finals. Es tracta per exemple de consultar amb una autoritat pública de un altre estat el reconeixement de la qualificació d'una persona per a exercir una professió, o de facilitar la prestació de serveis a un particular o empresa radicat en un altre estat acudint a una autoritat d'un altre estat per a validar o consultar alguna dada o document (en lloc de carregar la prova sobre l'interessat).
  • Les notificacions i alertes són intercanvis ‘un-molts’ que permeten als Estats membres compartir informació amb altres EEMM o la Comissió. Serveixen per a gestionar en la forma prevista per la legislació determinades situacions com són alertes que requereixen comunicació urgent i difusió cap a les autoritats que puguen necessitar saber d'elles, o notificacions d'informació o legislació nacional cap a la Comissió i els EEMM amb possibles processos de debat o aprovació, entre altres usos.
  • Els repositoris IMI permeten a les autoritats compartir informació relacionada amb un àmbit determinat en una base de dades centralitzada. Poden acollir tant documents en fitxer com a informació estructurada a través de formularis amb camps. Per exemple un repositori de llicències que puga ser consultat per les autoritats rellevants de qualsevol estat, un repositori de models de documents nacionals, o uns altres.
  • Un interfície públic permet a agents externs comunicar amb les autoritats competents registrades en IMI. IMI no és accessible directament als ciutadans ni empreses, però procediments com el de sol·licitud de 'Targeta Professional Europea' o els casos Solvit iniciats pels ciutadans i empreses desencadenen la interacció en IMI d'administracions dels Estats membres implicats.

Com aconseguir cooperar eficaçment amb possibles milers d'autoritats competents sovint desconegudes en altres estats (amb altres llengües) davant casos particulars? Per a resoldre aquestes necessitats sorgeix IMI.

En concret l'IMI ajuda a les autoritats competents (nacionals, regionals i locals) a:

  • Identificar a la seua homòloga en un altre Estat membre, mitjançant una guia de dades de contacte i un mecanisme de cerca;
  • Gestionar intercanvis d'informació, fins i tot de dades personals, basant-se en procediments simples i unificats;
  • Superar les barreres lingüístiques gràcies a l'ús de fluxos de tasques predefinits i pretraducidos; i
  • Comprovar l'estat de cada cas gràcies a un mecanisme de seguiment.

En definitiva, IMI permet als Estats una cooperació diària més eficaç en l'aplicació de la legislació del mercat interior, facilitant que oficials, experts i autoritats competents en qualsevol EEMM localitzen als seus homòlegs en un altre estat sense coneixement previ de la seua estructura administrativa i realitzen intercanvis d'informació fructífers malgrat no compartir la mateixa llengua.

IMI respecta la reglamentació i recolza les millors pràctiques, destacant les mesures adoptades per a assegurar una adequada protecció de dades de caràcter personal dins d'un sistema paneuropeu. Ratificant aquesta idoneïtat, el sistema IMI s'usa per a la cooperació administrativa entre les pròpies agències de protecció de dades nacionals i el supervisor europeu de protecció de dades.