Registre de convenis de col·laboració subscrits entre l'Administració General de l'Estat i les entitats locals

Els convenis de col·laboració subscrits entre l'Administració General de l'Estat i les entitats locals es configuren com un instrument de cooperació àmpliament utilitzat que contribueix a consolidar el principi de descentralització administrativa i política.

El vigent Reial decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en el seu article 14.1, atribueix a la Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals la funció de:

"j) El registre dels convenis de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les entitats locals, així com l'elaboració d'un informe sobre els convenis subscrits, d'acord amb la informació que li hauran de subministrar els diferents departaments ministerials i altres organismes públics, que serà elevat a la Comissió Nacional d'Administració Local."

D'acord amb l'article 14.2 d'aquesta norma, l'exercici d'aquesta funció li correspon a la Sotsdirecció General d'Administració Local.

En aqueix sentit, anualment s'elabora un informe sobre els convenis de col·laboració subscrits entre l'Administració General de l'Estat i les entitats locals, l'àmbit estadístic de les quals coincideix plenament amb l'àmbit d'aquest Registre.

Aquest informe, té com a missió oferir informació bàsica sobre els aspectes més rellevants que aquests instruments de col·laboració han presentat durant l'any, representant així una imatge fidel d'en quina mesura aquests han servit per a enfortir les relacions de col·laboració i cooperació entre l'Adminsitración General de l'Estat i les entitats que integren l'Administració Local a Espanya.

Una vegada elaborat, el referit informe se sotmet a consideració de la Comissió Nacional d'Administració Local, en cumplimineto de l'establit en el Reial decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Fins avui, s'han sotmès a consideració de la Comissió Nacional d'Administració Local els informes de les següents anualitats: