Rexistro de convenios de colaboración subscritos entre a Administración Xeral do Estado e as entidades locais

Os convenios de colaboración subscritos entre a Administración Xeral do Estado e as entidades locais configúranse como un instrumento de cooperación amplamente utilizado que contribúe a consolidar o principio de descentralización administrativa e política.

O vixente Real Decreto 256/2012, de 27 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, no seu artigo 14.1, atribúe á Dirección Xeral de Coordinación de Competencias coas Comunidades Autónomas e as Entidades locais a función de:

"j) O rexistro dos convenios de colaboración entre a Administración Xeral do Estado e as entidades locais, así como a elaboración dun informe sobre os convenios subscritos, de acordo coa información que lle deberán fornecer os diferentes departamentos ministeriais e demais organismos públicos, que será elevado á Comisión Nacional de Administración Local."

De acordo co artigo 14.2 da devandita norma, o exercicio da devandita función correspóndelle á Subdirección Xeral de Administración Local.

Nese sentido, anualmente elabórase un informe sobre os convenios de colaboración subscritos entre a Administración Xeral do Estado e as entidades locais, cuxo ámbito estatístico coincide plenamente co ámbito do devandito Rexistro.

Devandito informe, ten como misión ofrecer información básica sobre os aspectos máis relevantes que estes instrumentos de colaboración presentaron durante o ano, representando así unha imaxe fiel de en que medida estes serviron para fortalecer as relacións de colaboración e cooperación entre a Adminsitración Xeral do Estado e as entidades que integran a Administración Local en España.

Unha vez elaborado, o referido informe sométese a consideración da Comisión Nacional de Administración Local, en cumplimineto do establecido no Real Decreto 256/2012, de 27 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Ata a data, sometéronse a consideración da Comisión Nacional de Administración Local os informes das seguintes anualidades: