Xestión e Pago de Taxas

Consulta e/ou rexistro electrónico de pagos telemáticos

Taxa 001: Dereitos de exame

Desde a sede electrónica do Ministerio poderás aboar, rexistrarte, cubrir e imprimir o impreso para proceder ao pago presencial nunha entidade financeira colaboradora das taxas relativas a:

(*) Os interesados poden pagar e rexistrar o modelo da taxa a través de Internet.
Para utilizar este servizo é IMPRESCINDIBLE que o seu computador e a súa navegador Web cumpran cos Requisitos Técnicos e dispor dun DNI Electrónico ou outro Certificado Dixital admitido. Ademais, o NIF/NIE asociado ao #este certificado debe ser igual ao NIF/NIE do titular da conta bancaria contra a que se realice o pago telemático.

Devolución de taxas pagas indebidamente