Determinación sede da AEE

O Consello de Ministros aprobou o Acordo polo que se inicia o procedemento para a determinación da sede física da Axencia Espacial Española.

Este procedemento será transparente, aberto e competitivo e responderá o compromiso do Goberno de España coa desconcentración das sedes do sector público para favorecer a *vertebración territorial.

A creación da Axencia Espacial Española, solicitada nos últimos anos por todo o sector espacial español, anúnciase por primeira vez na Estratexia de Seguridade Nacional 2021, un documento de carácter político do ámbito da seguridade que se fai eco da preocupante evolución da situación xeopolítica e o seu negativo impacto no libre acceso e explotación das capacidades que se proporcionan desde o espazo. Como consecuencia diso, establece a necesidade de impulsar medidas para defender os intereses nacionais nunha contorna tan estratéxica como o espacial, do que depende o normal funcionamento da nosa sociedade.

A disposición adicional terceira da Lei 17/2022, do 5 de setembro, pola que se modifica a Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, autoriza a creación da Axencia Estatal ‘Axencia Espacial Española'. Dita disposición segue os preceptos da liña de actuación 17 do Real Decreto 1150/2021, do 28 de decembro, polo que se aproba a Estratexia de Seguridade Nacional 2021, e que establece a necesidade de creación dunha Axencia Espacial Española que ademais inclúa un compoñente de seguridade nacional.

#De acordo con o artigo 6.1 do Real Decreto 209/2022, “o Consello de Ministros poderá acordar de maneira motivada o inicio do procedemento con carácter previo á creación da entidade”, estipulando ademais que a elección da sede da Axencia realizarase seguindo un procedemento transparente, aberto, competitivo e conforme aos criterios de elección de cada sede publicados pola Comisión consultiva para a determinación de sedes e establecidos en función das características da Axencia.

Os criterios que informarán a elección desta sede determinaranse atendendo aos principios recolleitos no artigo 103.1 da Constitución Española, aos fixados no artigo 3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, así como ao de *vertebración territorial.

En aplicación desta previsión, o Consello de Ministros, na súa reunión celebrada o 27 de setembro de 2022, acordou iniciar o procedemento para a determinación da sede física da Axencia Espacial Española, con carácter previo á súa creación e mediante a tramitación de urxencia, dado que se considera un imperativo que a Axencia Espacial Española comece a funcionar o máis axiña posible, pois coa aprobación da Lei 17/2022, do 5 de setembro, o lexislador impuxo o prazo dun ano para que o Goberno aprobe o Estatuto da Axencia. Por razóns operativas, considérase que é necesario que a súa sede física quede fixada de maneira previa á aprobación do Estatuto, pois a localidade que albergue a entidade pode condicionar algunha das características finais da mesma.

Do mesmo xeito, e seguindo o establecido nos artigos 3.2.*b) e 6.2 do citado Real Decreto 209/2022, unha vez que o Consello de Ministros acordou o Acordo de inicio de procedemento para a fixación da sede física da Axencia Espacial Española na súa reunión celebrada o 27 de setembro de 2022, a Comisión consultiva para a determinación das sedes das entidades pertencentes ao sector público institucional estatal adoptou, na súa reunión do 29 de setembro de 2022, o informe coa relación de criterios que se terán en conta para determinar a localización da citada Axencia.