Desconcentración do sector público institucional estatal

Desconcentración do sector público institucional estatalReal Decreto 209/2022, do 22 de marzo, polo que se establece o procedemento para a determinación das sedes físicas das entidades pertencentes ao sector público institucional estatal e créase a Comisión consultiva para a determinación das sedes

A Constitución española, ao enunciar os principios que deben rexer o funcionamento da Administración Pública, resalta os de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación. O principio de desconcentración territorial aparece recollido no artigo 54.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, expondo que “A Administración Xeral do Estado actúa e organízase #de acordo con os principios establecidos no artigo 3, así como os de descentralización funcional e desconcentración funcional e territorial”. A desconcentración territorial exclúe unha concepción da Administración Xeral do Estado como entidade enteiramente localizada na capital, de modo que é precisa a existencia dunha estrutura territorializada e, por tanto, máis próxima aos cidadáns e cidadás.

A Constitución española non prescribe a forma na que se debe fixar distribución territorial das sedes do sector público. O seu artigo 5 non inclúe ningunha disposición relativa a que localidade deberá albergar as entidades públicas nin tampouco se fixa ningunha reserva de lei nin se *preconfigura ningún procedemento concreto para a determinación destas sedes.

Conforme a iso, para levar a efecto estes principios faise necesaria a existencia dunha estrutura territorializada, máis próxima aos cidadáns e cidadás, que potencie o papel *vertebrador das institucións públicas no territorio, para o que, hase de establecer un procedemento que permita racionalizar a localización física das entidades do sector público institucional estatal, pois está acreditado que as institucións públicas exercen un papel beneficioso nas contornas físicas nos que se sitúan, ademais de contribuír á creación de empregos directos e indirectos e facer posible un maior nivel de interlocución cos sectores afectados fomentando a súa participación na toma de decisións.

Estes efectos positivos da desconcentración das sedes físicas públicas veranse reforzados co establecemento dun procedemento de elección racionalizado, que integre criterios como a cohesión territorial, a eficacia dos servizos públicos e a transparencia, a través dun mecanismo *deliberativo que aproveite o potencial de todas as comunidades autónomas e cidades con estatuto de autonomía, contribuíndo así a reforzar o papel do sector público como elemento *vertebrador.

Real Decreto 209/2022, do 22 de marzo, polo que se establece o procedemento para a determinación das sedes físicas das entidades pertencentes ao sector público institucional estatal e créase a Comisión consultiva para a determinación das sedes

O Real Decreto 209/2022, do 22 de marzo, polo que se establece o procedemento para a determinación das sedes físicas das entidades pertencentes ao sector público institucional estatal e créase a Comisión consultiva para a determinación das sedes, establece un procedemento racionalizado na selección das sedes das entidades públicas estatais. Este sistema, obxectivo, *trasparente e competitivo, integra criterios como a cohesión territorial, a eficacia dos servizos públicos e a transparencia, de modo que se logre que o sector público exerza un papel *vertebrador do territorio e lógrese que os organismos públicos intégrense nunha contorna adaptada ás súas necesidades.

Este procedemento iniciarase, caso por caso, mediante Acordo do Consello de Ministros. O artigo 6.2 do citado Real Decreto 209/2022 establece que “a Comisión, no prazo dun mes desde a recepción do citado acordo de inicio, elaborará o informe previsto no artigo 3.2.*b) que conterá a relación de criterios que se terán en conta para determinar a localización física da entidade. #Este criterios deberán axustarse aos principios enunciados no artigo 2, así como ás necesidades específicas que resulten de aplicación á entidade afectada. Este informe será comunicado ao Consello de Ministros e publicado no «Boletín Oficial do Estado», xunto co Acordo de inicio do procedemento.

No prazo dun mes desde a #este publicación, as comunidades autónomas así como as entidades locais poderán presentar as candidaturas dun ou varios municipios para albergar a sede física da entidade correspondente que, á súa vez, haberían de cumprir os compromisos estipulados no artigo 6.5 do Real Decreto. Conforme a iso, a determinación de cada sede realizarase tras unha análise do caso concreto para garantir o maior equilibrio posible entre rexións e o reforzamento da *vertebración territorial.

Deste xeito, o procedemento fomenta que as asembleas lexislativas e os consellos de Goberno das comunidades autónomas, así como os órganos plenarios das entidades locais, poidan postular distintas localidades para albergar sedes das citadas entidades, ao mesmo tempo que se permitirá que ditas entidades poidan comprometer cesións de diferente natureza, de modo que a Administración Xeral do Estado non teña que asumir integramente o custo da instalación dunha entidade.

Determinación sede da AESIA

Determinación sede da AEE