Réxime xurídico1

O sistema de distribución de competencias entre o Estado e as Comunidades Autónomas, configurado no Título VIII da Constitución así como nos diferentes Estatutos de Autonomía, conta cun sistema de protección xurisdicional, regulado nos artigos 161 e seguintes da Constitución, así como na Lei Orgánica 2/1979, de 3 de outubro, do Tribunal Constitucional. En concreto, polo que respecta ao sistema de distribución de competencias, corresponde ao Tribunal Constitucional a competencia para coñecer:

  • Do recurso de constitucionalidade contra leis e disposicións normativas con forza de Lei.
  • Dos conflitos de competencia entre o Estado e as Comunidades Autónomas ou dos destas entre si.

Na práctica, o desenvolvemento do sistema autonómico español necesitou recorrer á decisión xurisdicional do Tribunal para dirimir as controversias expostas entre o Estado e as Comunidades Autónomas sobre o contido e alcance das competencias atribuídas a cada un destes niveis. Desta forma, desde hai xa anos asúmese o papel básico que a xurisprudencia constitucional ha desempeñado para precisar o ámbito das competencias e responsabilidades do Estado e das Comunidades Autónomas.

O contido concreto destas controversias, así como as actuacións levadas a cabo ante o Tribunal Constitucional, preséntanse de forma sistemática nestes dous tipos de documentos elaborados polos servizos técnicos do Ministerio:

  • O Informe Mensual de Conflitividade. Recóllese de forma acumulada e actualizada información sobre a evolución das controversias competenciais entre o Estado e as Comunidades Autónomas ao longo da X Lexislatura. Tamén se inclúen os Informes de Conflitividade correspondentes a o VIII e IX Lexislaturas.
  • Os Boletíns Trimestrais de Conflitividade entre o Estado e as Comunidades Autónomas. Recóllese a información relativa ás decisións do Tribunal Constitucional, a celebración de Comisións Bilaterais de Cooperación e a evolución da conflitividade no ano en curso, así como diversas estatísticas relativas á conflitividade acumulada entre Estado e Comunidades Autónomas.  

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002