Actividades do OCDE relacionadas coas Políticas Autonómica e Local

A ORGANIZACIÓN PARA A COOPERACIÓN E DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO (OCDE)

A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico é un Organismo Internacional de carácter intergobernamental do que forman parte 37 países membros.

O seu obxectivo radica na análise do desenvolvemento económico e social, así como de todas as políticas sectoriais que inflúen no mesmo.

A amplitude do seu campo de actuación incide nas competencias de todos os niveis de goberno dos Estados membros, de modo que en España os seus estudos e análises non só teñen relevancia para o Estado, senón tamén para as Comunidades Autónomas e as Entidades locais.

 

Comités en los que participa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

 

Comité de Gobernación Pública (*PGC)

El Comité se encarga de establecer y dirigir el programa de gobernanza pública afectado por materias de gestión de la reglamentación, recursos humanos, conflicto de intereses e integridad pública.

 

Comité de Políticas de Desenvolvemento Rexional (*RDPC)

O Comité de Política de Desenvolvemento Rexional (*RDPC) creouse en 1999 co obxectivo de identificar a natureza dos desafíos territoriais e axudar aos gobernos a avaliar e mellorar as súas políticas territoriais.  A través do seu mandato actual, o Comité ten por obxecto servir de principal foro internacional para que os responsables da formulación de políticas de alto nivel identifiquen, examinen, elaboren e difundan unha visión da política de desenvolvemento rexional baseada no lugar, o nivel, o sector e a evidencia e que sexa innovadora.

En las reuniones del RDPC participa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a través de una representación de la Secretaría General de Coordinación Territorial.

O *RDPC, ademais, conta con tres grupos de traballo:

·    Grupo de Trabajo sobre Políticas de Desarrollo en Áreas Urbanas (WPURB), al que asiste una persona en representación de la citada Secretaría General de Coordinación Territorial;

·    Grupo de Traballo sobre Indicadores Territoriais (*WPTI), ao que agarraches unha persoa en representación do Instituto Nacional de Estatística;

·    Grupo de Traballo sobre Políticas de Desenvolvemento en Áreas Rurais (*WPRUR), ao que agarraches unha persoa en representación do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.