Determinación sede da AESIA

O Consello de Ministros acordou o inicio do procedemento para establecer a sede física da futura Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial (*AESIA).

Con iso, España converterase no primeiro país da Unión Europea cunha axencia estatal de supervisión da Intelixencia Artificial (*IA), antepóndose á entrada en vigor do futuro Regulamento europeo de *IA, que establece a necesidade de que os Estados membros conten cunha autoridade supervisora nesta materia.

A disposición adicional centésima trixésima da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022, autoriza ao Goberno a impulsar unha lei para a creación da Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial (en diante, a Axencia).

A creación da Axencia dá cumprimento así mesmo ao previsto no Plan de Recuperación, Transformación, e *Resiliencia (*PRTR), onde se asintan dez políticas panca que dan desenvolvemento a unha axenda de investimentos e reformas estruturais dirixidas á realización de catro obxectivos transversais: avanzar cara a unha España máis verde; máis dixital; máis cohesionada desde o punto de vista social e territorial; e máis igualitaria.

A sexta destas políticas é o Pacto pola Ciencia e a Innovación, no que se insere a Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial (Compoñente 16, Reforma 1, do Plan de Recuperación, Transformación, e *Resiliencia). Para que a Axencia poida contribuír de maneira efectiva ao cumprimento dos obxectivos marcados no *PRTR, é aconsellable unha designación previa da súa sede, que deberá escollerse tendo en conta estes obxectivos.

Deste xeito, en previsión das funcións e obxectivos específicos da Axencia, considerouse necesaria a determinación da sede física, con carácter previo á creación da mesma e, por suposto, con carácter previo á súa posta en marcha, co obxecto de crear un ecosistema e un polo de innovación e atracción de talento especializado en materia de intelixencia artificial ou supervisión dos sistemas.

#De acordo con o artigo 6.1 do Real Decreto 209/2022, “o Consello de Ministros poderá acordar de maneira motivada o inicio do procedemento con carácter previo á creación da entidade”. En aplicación desta previsión, o Consello de Ministros, na súa reunión celebrada o 13 de setembro de 2022, acordou iniciar o procedemento para a determinación da sede física da Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial.

Por outra banda, o Consello de Ministros, na súa reunión do día 27 de setembro de 2022 acordou levar a cabo este procedemento mediante a tramitación de urxencia, conforme co previsto no artigo 6.9 do Real Decreto 209/2022. A motivación para empregar o procedemento de urxencia radica en que no mandato considerado na Lei 22/2021, do 28 de decembro, ínstase o Goberno a impulsar a creación da Axencia ao longo deste ano, así como, na necesidade de que a localidade elixida para albergar a sede física da futura Axencia poida avanzar nos traballos de preparación e organización necesarios, co obxectivo de asegurar a súa correcta posta en marcha unha vez dispóñase a súa creación por lei. A iso súmase que a proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen normas harmonizadas en materia de Intelixencia Artificial e modifícanse determinados actos lexislativos da Unión, prevé que os Estados membros deberán seleccionar unha “autoridade nacional de supervisión”, que deberá asumir obrigas no curto prazo. Ademais, a pronta creación da Axencia contribuirá á consecución dos obxectivos marcados no Plan de Recuperación, Transformación e *Resiliencia e polo tanto dos compromisos adquiridos coa Comisión Europea.

Do mesmo xeito, e seguindo o establecido nos artigos 3.2.*b) e 6.2 do citado Real Decreto 209/2022, unha vez que o Consello de Ministros acordou o Acordo de inicio de procedemento para a fixación das sedes física da Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial, na súa reunión celebrada o 13 de setembro de 2022, a Comisión consultiva para a determinación das sedes das entidades pertencentes ao sector público institucional estatal adoptou, na súa reunión do 29 de setembro de 2022, o informe coa relación de criterios que se terán en conta para determinar a localización.