Convenios de Colaboración

Os convenios de cooperación son acordos entre a Administración do Estado e unha ou varias Comunidades Autónomas. Constitúen, xunto coas Conferencias Sectoriais, o instrumento de cooperación de uso máis frecuente no Estado Autonómico pola liberdade contractual característica desta figura, que lle outorga unha especial idoneidade e flexibilidade para fixar o contido dos acordos que queren alcanzar o Estado e as Comunidades Autónomas.

Os convenios de cooperación teñen unha regulación básica no capítulo VIN, do título Preliminar, da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, que fixa os requisitos que deben cumprir. Esta regulación complétase, para a Administración Xeral do Estado coa Orde *PRA/1267/2017, do 21 de decembro de 2017, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 15 de decembro  de 2017, polo que se aproban as instrucións para a tramitación de convenios.

Aínda que formalmente os convenios son considerados como instrumentos de cooperación de natureza bilateral, na práctica o Goberno e os diferentes Ministerios de forma gradual han ido impulsando un tratamento multilateral á política de convenios, propondo o mesmo, ou parecido texto, a todas ou unha gran parte das Comunidades Autónomas. Como resultado, unha parte moi significativa dos convenios subscritos teñen a consideración de convenios “de subscrición xeneralizada”, xa que foron  asinados con todas ou a gran maioría das Comunidades Autónomas e responden a políticas xerais a desenvolver en colaboración coas Comunidades Autónomas e en todo ou a maior parte do territorio nacional.

Na actualidade, apréciase unha estabilidade e continuidade na formalización de convenios, de modo que un número significativo deles ten vixencia plurianual ou se prorroga anualmente, mantendo unha colaboración xa establecida.

Un número significativo de convenios contén compromisos financeiros a cargo do Estado, polo que na práctica son utilizados polo Goberno para impulsar políticas e actuacións concretas que deben levar a cabo as Comunidades Autónomas. Estas achegas orzamentarias estatais complementan as achegas das Comunidades Autónomas e incentivan as liñas de actuación das Comunidades que o Goberno ten interese en fomentar. Destacan pola súa importancia os convenios no ámbito das políticas sociais, as infraestruturas e as políticas medio ambientais. Noutros casos as achegas das partes supoñen unha compensación pola actividade realizada por unha administración en beneficio e por conta doutra administración diferente.