Para quen é *IMI?

Que       Quen       Estrutura       Coordinadores       Ámbitos

O sistema IMI esta destinado exclusivamente ás autoridades públicas dos Estados membros e non é accesible aos cidadáns nin empresas.

Os cidadáns e empresas dispoñen doutras canles para obter información e/ou presentar as súas queixas en relación con asuntos de escala europea (na sección de ligazóns poderá ver algúns deles)/deles).

As autoridades públicas chamadas a participar no sistema son todas aquelas que veñan obrigadas a cooperar coas súas homólogas en Europa como consecuencia da lexislación sobre mercado interior, e máis concretamente, daquelas normas, a miúdo regulamentos e directivas, para as que estea aprobado o uso do sistema IMI (pode consultar a lista actualizada aquí).

Tanto autoridades estatais, como autonómicas e locais poderán participar no sistema IMI. O nivel de agregación ao que han de participar pode ser moi diverso, por exemplo unha dirección xeral, unha subdirección, un servizo, etc. O obxectivo é que participen aquelas unidades e persoas que son realmente activas na aplicación da lexislación. Son estas unidades e persoas as que se atoparán con maior ou menor cotidianeidad ante casos de carácter transfronteirizo, desprazamento, etc. que levarán a necesidade de contactar coas autoridades do estado 'de orixe' de interesado (empresa ou particular) para intercambiar consultas e información.

Tanto para o rexistro de novas autoridades, como para a posterior atención ás súas necesidades, existe tamén un conxunto de coordinadores que lles prestan o seu apoio.