Política local

Local

Local

Información sobre as accións desenvolvidas polo Ministerio no ámbito local, nas vertentes da cooperación tanto institucional como económica. Así mesmo, poderá acceder ao Sistema de Información Local e á normativa sobre o réxime local.

O artigo 137 da Constitución Española establece que o Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias e nas Comunidades autónomas que se constitúan; engadindo que todas estas entidades gozan de autonomía para a xestión dos seus respectivos intereses. No ámbito das Entidades locais, a Constitución outorga unha especial relevancia aos municipios, ao garantirlles a súa autonomía no artigo 140, á vez que establece que o seu goberno corresponde aos seus respectivos Concellos.

Partindo desta prevalencia do municipio, o artigo 141 prevé a existencia doutras entidades locais que se configuran como agrupacións de municipios, que son a Provincia e a Illa, así como outras que poidan crearse.

A normativa básica reguladora das Entidades que constitúen a Administración local está contida na Lei /1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases da Administración Local. Nesta norma regúlanse as institucións de goberno local e as competencias que lles corresponden.

Ademais, en desenvolvemento desta Lei, as Comunidades Autónomas aprobaron as súas leis respectivas que desenvolve a normativa básica, para o que se teñen en conta, sobre todo, as peculiaridades do seu territorio e a distribución da poboación en cada Comunidade Autónoma.

Igualmente, as diferentes leis sectoriais contan frecuentemente con previsións e referencias ás atribucións das Entidades locais, polo que tamén han de ser tidas en conta para coñecer con exactitude as competencias locais en cada Comunidade Autónomas e en cada sector de actividade.

As entidades locais actualmente existentes en España son as seguintes.

  • O Municipio. Son 8.117 e constitúen a entidade básica da organización territorial do Estado e as canles inmediatas de participación cidadá nos asuntos públicos.
  • A Provincia. O territorio español conta con 50, aínda que nas 7 Comunidades Autónomas uniprovinciales as súas atribucións son asumidas polas correspondentes Comunidades Autónomas.
  • A Illa. En total son 11, Illes Balears (4) e Canarias (7).
  • As Entidades de ámbito territorial inferior ao municipio instituidas ou recoñecidas polas Comunidades Autónomas. Na actualidade son 3.719.
  • As Comarcas ou outras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas polas Comunidades Autónomas. Na actualidade son 81, que se localizan en Cataluña (41), Aragón (32), País Vasco (7) e Castela e León (1, O Bierzo).
  • As Áreas Metropolitanas. Son 3, situadas en Cataluña (1) e Comunidade Valenciana (2).
  • As Mancomunidades de Municipios. Na a actualidade son 1.018, que afectan a 6.190 municipios, é dicir ao 76 % do total.

Por último, a atención dos servizos que prestan as Entidades locais require duns recursos financeiros que periodicamente son revisados e que se fixeron efectivos mediante as sucesivas reformas normativas da Lei de Facendas Locais. Estas reformas supuxeron diferentes modificacións e adaptacións a unha realidade cambiante e se han ido aprobando conforme as Entidades locais dispoñen de novas responsabilidades e deben atender novos servizos públicos e demandas cidadás.