Exercicio do Dereito á Protección de Datos

O tratamento dos datos achegados voluntariamente polos interesados en calquera procedemento xestionado polo Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, así como o que este realice por obriga legal, interese público ou exercicio de poderes públicos, dirixirase única e exclusivamente á satisfacción dos fins do correspondente procedemento.

En cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (artigos 12 e seguintes), e na Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (artigos 12 e seguintes), o *cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade e oposición.

As formas de exercicio dos citados dereitos polos interesados son as seguintes:

  • Dirixirse directamente ao responsable do tratamento, é dicir, á persoa física ou xurídica que determine os fins e medios do tratamento (artigo 4 do RGPD), a través da sede electrónica do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, ou presencialmente, a través da Rede de oficina de asistencia en materia de rexistros (https://*administracion.gob.es)
  • Dirixirse ao Delegado de Protección de Datos respecto de todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos (artigo 38.4 do RXPD), entre cuxas funcións figura a de supervisar o cumprimento da normativa de protección de datos.

Con carácter previo á presentación dunha reclamación ante a *AEPD contra un responsable ou encargado de tratamento, o interesado poderá dirixirse ao Delegado de Protección de Datos (artigo 37.1 da LOPDGDD).

CARACTERÍSTICAS DOS DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN, LIMITACIÓN DO TRATAMENTO, PORTABILIDADE E OPOSICIÓN

Estes dereitos poden exercerse directamente ou por medio de representante e o seu exercicio ten carácter gratuíto.

Cando as solicitudes presentadas sexan manifestamente infundadas ou excesivas (por exemplo, cando teñan carácter repetitivo) o responsable do tratamento poderá cobrar un canon proporcional aos custos administrativos soportados ou negarse a actuar.

As solicitudes dos interesados deben responderse no prazo dun mes, aínda que #este prazo pode prorrogarse dous meses máis en función da complexidade e do número de solicitudes.

O responsable do tratamento está obrigado a informar aos interesados sobre os medios ao seu dispor para exercer os seus dereitos. #Este medios deben ser facilmente accesibles para o interesado, e non pode denegarse ao mesmo o dereito polo só motivo de optar por outro medio

Se a solicitude preséntase por medios electrónicos, a información deberá facilitarse por eses mesmos medios cando sexa posible, salvo que o interesado solicite que se realice doutro xeito.

Se o responsable non dá curso á solicitude presentada, deberá informar, no prazo máximo dun mes, das razóns da súa non actuación e da posibilidade de reclamar ante unha autoridade de control.

Cabe a posibilidade de que sexa o encargado quen atenda a solicitude por conta do responsable, se ambos establecérono así no contrato ou acto xurídico que lles vincule.

Dereito de Acceso

Dereito de Rectificación

Dereito de Supresión

Dereito á Limitación do Tratamento

Dereito á Portabilidade

Dereito de Oposición