Réxime xurídico

A lexislación do Estado en materia local é a establecida na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local . De forma complementaria, cada unha das Comunidades Autónoma conta cunha lexislación local propia na que se abordan as características singulares do seu territorio e regúlase o correspondente modelo de organización local.