Comisións Bilaterais de Cooperación

As Comisións Bilaterais de Cooperación fóronse constituíndo a partir de finais dos anos oitenta, sen previsión legal específica, como órganos bilaterais de cooperación entre o Estado e as Comunidades Autónomas, regulándose cada unha delas polas súas respectivas normas internas de funcionamento.

A primeira regulación con rango legal das Comisións Bilaterais de Cooperación produciuse mediante a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico e Procedemento Administrativo Común. O artigo 5.2 da mesma definiunas como órganos de cooperación de composición bilateral e de ámbito xeral que reúnen a membros do Goberno, en representación da Administración Xeral do Estado, e a membros do Consello de Goberno, en representación da Administración da respectiva Comunidade Autónoma. A súa creación efectúase mediante acordo, que determina os elementos esenciais do seu réxime.

A estas Comisións atribuíronselles novas funcións coa reforma do artigo 33 Lei Orgánica do Tribunal Constitucional mediante a Lei Orgánica 1/2000, do 7 de xaneiro, coa finalidade de evitar a formulación de conflitos ante o Tribunal Constitucional.

A maior parte dos Estatutos de Autonomía aprobados en 2006, 2007 e 2018, regularon de maneira máis extensa a cooperación bilateral, fundamentalmente a través de Comisións Bilaterais. Desta maneira, os Estatutos de Cataluña, Andalucía, Aragón, Castela e León, Estremadura e Canarias outorgaron maior relevancia ás Comisións Bilaterais de Cooperación, como órganos permanentes de cooperación de carácter xeral. Ademais, os Estatutos de Cataluña, Illes Balears, Andalucía, Aragón  e Estremadura crearon outros órganos específicos de *cooperáción en materias económico-fiscais.

Posteriormente, a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico de sector público, no seu artigo 153 regula estes órganos de cooperación bilateral, sen prexuízo das peculiaridades que, #de acordo con as finalidades básicas previstas, establézanse nos Estatutos de Autonomía en materia de organización e funcións das Comisións Bilaterais.

Datos básicos das Comisións Bilaterais de Cooperación