Comissions Bilaterals de Cooperació

Les Comissions Bilaterals de Cooperació es van ser constituint a partir de finals dels anys vuitanta, sense previsió legal específica, com a òrgans bilaterals de cooperació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes, regulant-se cadascuna d'elles per les seves respectives normes internes de funcionament.

La primera regulació amb rang legal de les Comissions Bilaterals de Cooperació es va produir mitjançant la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú. L'article 5.2 de la mateixa les va definir com a òrgans de cooperació de composició bilateral i d'àmbit general que reuneixen a membres del Govern, en representació de l'Administració General de l'Estat, i a membres del Consell de Govern, en representació de l'Administració de la respectiva Comunitat Autònoma. La seva creació s'efectua mitjançant acord, que determina els elements essencials del seu règim.

A aquestes Comissions se'ls van atribuir noves funcions amb la reforma de l'article 33 Llei Orgànica del Tribunal Constitucional mitjançant la Llei Orgànica 1/2000, de 7 de gener, amb la finalitat d'evitar el plantejament de conflictes davant el Tribunal Constitucional.

La major part dels Estatuts d'Autonomia aprovats en 2006, 2007 i 2018, van regular de manera més extensa la cooperació bilateral, fonamentalment a través de Comissions Bilaterals. D'aquesta manera, els Estatuts de Catalunya, Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Extremadura i Canàries van atorgar major rellevància a les Comissions Bilaterals de Cooperació, com a òrgans permanents de cooperació de caràcter general. A més, els Estatuts de Catalunya, *Illes *Balears, Andalusia, Aragó  i Extremadura van crear altres òrgans específics de *cooperáción en matèries econòmic-fiscals.

Posteriorment, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de sector públic, en el seu article 153 regula aquests òrgans de cooperació bilateral, sense perjudici de les peculiaritats que, d'acord amb les finalitats bàsiques previstes, s'estableixin en els Estatuts d'Autonomia en matèria d'organització i funcions de les Comissions Bilaterals.

Dades bàsiques de les Comissions Bilaterals de Cooperació