Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Informació relativa a l'elaboració i resultats de l'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL).
Es permet el tractament d'aquestes dades, sempre que s'esmenti la font i propietat de la següent manera: ©Secretaria d'Estat de *Politica Territorial.

L'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL), regulada en l'article 4 del Reial decret 835/2003, de 27 de juny, és un instrument d'anàlisi quantitativa i qualitatiu dels serveis de competència municipal. Constitueix un inventari d'àmbit nacional, de caràcter *censal, que té com a objectiu conèixer periòdicament la situació i el nivell de dotació d'infraestructures i equipaments locals, a fi de poder avaluar les necessitats d'aquests sectors, permetre una correcta distribució dels recursos, eliminant els desequilibris regionals mitjançant una millor planificació de les inversions públiques que les Administracions Públiques realitzen en els municipis.

Comprèn tots els municipis menors de 50.000 habitants del territori nacional, a excepció de les Comunitats Autònomes del País Basc i Navarra, per tenir un règim foral propi i no estar incloses en la Cooperació Econòmica de l'Estat.  Recull la informació a nivell de nucli de població, abastant com a mínim, tots els sectors que competeixen a l'activitat municipal reflectits en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Accés al visor *Geo-EIEL

El visor *Geo-EIEL permet accedir a la informació a través de mapes, representant les dades de l'enquesta de forma georeferenciada (ajuda en el propi visor i en el seu manual d'ús).

Enquesta alfanumèrica

Les dades de l'enquesta EIEL en format alfanumèric poden ser consultats i descarregats (text i *excel). S'ofereix també diversa informació estadística *preelaborada.

Metodologia i documentació 2024

Aplicacions d'accés restringit a gestors EIEL de les entitats col·laboradores