Cooperació Estat - Entitats Locals

Cooperació Estat - Entitats Locals

L'exercici de les seves competències per part de l'Estat té efectes sobre les competències i interessos d'altres Administracions, i posa en relleu la necessitat d'establir instruments que garanteixin la comunicació amb els altres nivells administratius.

 L'entrecreuament competencial, el caràcter compartit de moltes de les competències materials i la necessitat d'articular polítiques conjuntes per ser desenvolupades en tot el territori han impulsat la creació de diferents instruments de cooperació que fan possible el funcionament coherent i eficient del sistema de descentralització territorial. Aquest sistema s'ha anat desenvolupant i consolidant de forma gradual i tenint present la pràctica i l'experiència. Formalment pot revestir dues formes o possibilitats: la cooperació multilateral o sectorial, en la qual participen totes les Entitats locals de forma conjunta; i la cooperació bilateral, en la qual participa una única Entitat local.

Amb aquesta finalitat, la legislació bàsica citada articula les relacions de col·laboració i cooperació mitjançant la previsió d'uns principis generals i el foment d'instruments voluntaris de cooperació i coordinació reforçats i complementats per la previsió de la coordinació obligada per a aquells supòsits en què sigui necessari assegurar la coherència de l'actuació de les Administracions públiques.

Per a l'efectivitat d'aquesta coordinació, les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, d'un costat, i les Entitats Locals, d'un altre, deuran en les seves relacions recíproques:

  • Respectar l'exercici legítim per les altres Administracions de les seves competències i les conseqüències que del mateix es derivin per a les pròpies.
  • Ponderar, en l'actuació de les competències pròpies, la totalitat dels interessos públics implicats i, en concret, aquells la gestió dels quals aquest encomanada a les altres Administracions.
  • Facilitar a les altres Administracions la informació sobre la pròpia gestió que sigui rellevant per a l'adequat desenvolupament per aquestes de les seves comeses.
  • Prestar, en l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres Administracions poguessin precisar per a l'eficaç compliment de les seves tasques.

En el cas de les Entitats Locals, els instruments de cooperació comunes s'articulen a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), en la seva condició d'associació més representativa, mentre que la cooperació especial i per a un àmbit municipal determinat, es duu a terme mitjançant la signatura de convenis per a la realització d'actuacions conjuntes.