Participació d'Entitats Locals en Assumptes Europeus

 El sistema de cooperació entre els diferents nivells territorials compta amb una organització especial per atendre els assumptes derivats del procés d'integració comunitària. Les successives reformes dels tractats comunitaris han suposat un increment de les competències de la Unió Europea, la qual cosa afecta al sistema intern competencial, i també a l'àmbit d'atribucions reconegudes a les Entitats locals. Per atendre aquesta nova necessitat s'ha articulat un sistema de participació local en els casos en els quals l'acte o norma comunitària té encaix en les competències o afecta als interessos de les Entitats locals. De la mateixa manera, la generalització de l'activitat exterior d'aquestes Entitats ha obligat a arbitrar instruments de coordinació per garantir la coherència i encaix d'aquesta activitat en les competències que en relacions internacionals corresponen en exclusiva a l'Estat.

Unió Europea

La Unió Europea (UE) va ser instituïda pel Tractat de la Unió Europea (Maastricht, 1992).

La Unió és alhora una organització jurídica i un projecte polític en la mesura en què té per missió «organitzar de manera coherent i solidari les relacions entre els Estats membres i entre els seus pobles» (article 1 del Tractat de la Unió Europea).

La Unió Europea té com a objectius la promoció del progrés econòmic i social, el desenvolupament sostenible, un espai sense fronteres interiors i una unió econòmica i monetària.

Entre les polítiques de la Unió Europea podem destacar la Política Regional en virtut de la qual es desenvolupen accions en l'àmbit local.

En el si de les institucions de la Unió Europea, el Comitè de les Regions (CDR) és l'assemblea política que permet als ens locals i regionals manifestar-se en el si de la Unió Europea.

Un instrument fonamental de la Política Regional de la Unió Europea són els fons europeus. Des d'aquesta pàgina podrà consultar més informació sobre fons europeus destinats a Entitats Locals.

Consell d'Europa

El Consell d'Europa és una organització internacional creada el 5 de maig de 1949 i la que pertanyen 47 Estats europeus (tots amb les excepcions de Bielorússia i la Santa Seu). Té entre els seus objectius afavorir a Europa un espai democràtic i jurídic comú, organitzat al voltant del Conveni europeu dels drets humans i d'altres textos de referència sobre la protecció de l'individu, així com la promoció de l'autonomia local, considerada com un element fonamental dels Estats democràtics i concreció essencial dels principis de democràcia i subsidiarietat.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, com un servei a les Entitats locals i als ciutadans, ofereix una versió en castellà d'alguns dels documents més rellevants del Consell d'Europa en matèria d'autonomies territorials. Els Convenis tenen naturalesa jurídica vinculant, mentre les Recomanacions són instruments jurídics no vinculants, dirigits a inspirar la legislació i la pràctica nacionals. Tots els aquí publicats han estat ratificats per Espanya, en el primer cas, i votats favorablement, en el segon.
 

A continuació es incorpora una selecció de documents del Congrés de Poders Locals i Regionals d'Europa (CPLRE), càmera representativa de les Entitats locals i regionals que constitueix una institució integrada en l'organització del Consell d'Europa:

Per consultar més informació referent al Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa punxi el següent enllaç.

Agrupacions Europees de Cooperació Territorial

Les entitats locals poden participar en les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (d'ara endavant AECT). Les AECT estan regulades per aquestes normes:

  • El Reglament (CE) 1082/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, sobre l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), Diari Oficial L 210 de 31.7.2006. 
  • Quan aquest Reglament ho autoritzi expressament, per les disposicions del conveni i dels estatuts.
  • En el cas de qüestions no regulades, o regulades solament en part pel present Reglament, pel Dret de l'Estat membre en el qual l'AECT tingui el seu domicili social.

 A Espanya es regulen en el Reial decret 37/2008, de 18 de gener, pel qual s'adopten les mesures necessàries per a l'aplicació efectiva del Reglament (CE) n.º 1082/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, sobre l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT).

Les AECT són persones jurídic-públiques, constituïdes per entitats o organismes d'almenys dos Estats membres de la Unió Europea, que tenen per objecte facilitar i fomentar la cooperació transfronterera, transnacional i interregional, amb la fi exclusiva de reforçar la cohesió econòmica i social.

Les AECT serveixen com a instrument de cooperació a escala comunitària per superar els obstacles que dificulten la cooperació transfronterera, ja que permeten que les agrupacions cooperatives puguin engegar projectes de cooperació territorial cofinançats per la Comunitat o dur a terme activitats de cooperació territorial per iniciativa dels Estats membres.

Les competències de l'AECT es fixen en un conveni de cooperació obligatori que es crea per iniciativa dels seus membres, els quals decideixen si l'AECT és una entitat jurídica autònoma o si confien les tasques a un d'aquests membres. El seu funcionament vindrà regulat en els Estatuts que les mateixes aprovin amb els límits i requisits reglamentàriament establerts.

El Reglament citat va ser modificat pel Reglament nº 1302/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, la qual cosa ha donat lloc a l'aprovació pel Govern espanyol del Reial decret 23/2015, de 23 de gener, que adapta les noves previsions del Reglament a l'àmbit intern espanyol.

Més  informació

 

Convenis de Cooperació Transfronterera

Les entitats locals espanyoles poden participar en diverses fórmules de cooperació transfronterera.

El Conveni Marco Europeu sobre Cooperació Transfronterera, també denominat Tractat de Madrid, es va signar en aquesta ciutat el 21 de maig de 1980, sent subscrit per Espanya al juliol de 1990 (BOE de 16 d'octubre de 1990). El Conveni Marco entra en vigor a Espanya el 25 de novembre de 1990, donant inici a un actiu procés de concertació a nivell transfronterer.

La cooperació transfronterera es dóna en el si del Consell d'Europa i  requereix la prèvia celebració de tractats internacionals bilaterals o multilaterals que desenvolupin i especifiquin les disposicions del Conveni Marco Europeu. No permet la participació dels Estats Membres com a tals sinó només de les seves instàncies territorials locals i regionals, circumscrivint-se a més a la cooperació entre entitats contigües o confrontants a un costat i a l'altre de la frontera.

Amb posterioritat al Conveni Marco Europeu, es va veure la conveniència d'incorporar al mateix dos protocols que responen a diferents necessitats. Cap dels quals ha estat signat per Espanya com a conseqüència que ja té coberts els seus interessos a través dels dos Tractats bilaterals que té subscrits amb França i Portugal, el Tractat de Baiona i el Tractat de València, respectivament.

Més informació

Altres Organismes Internacionals

Al següent enllaç podrà accedir a les pàgines d'altres Organismes Internacionals que desenvolupen activitats en l'àmbit local.

Xarxes municipals

Les xarxes municipals són agrupacions voluntàries de municipis i altres entitats, que tenen per objecte fonamental l'intercanvi d'experiències i el desenvolupament de projectes i actuacions en un determinat àmbit d'activitat amb l'objecte de conjuminar esforços i coneixements per actuar com a grup de pressió i enfortir la posició institucional dels mateixos.

A través de les xarxes es impulsa el desenvolupament econòmic dels municipis, es produeix un intercanvi d'experiències i bones pràctiques, es tracta d'influir en les decisions de l'Estat, la Unió Europea o organismes internacionals perquè els interessos municipals siguin considerats en la presa de decisions, s'aconsegueix un impuls de les polítiques locals i es realitzen accions conjuntes de promoció i divulgació de coneixements.