Participació pública en projectes normatius

Logo de participació normativa

 

Aquest canal té per objecte recaptar l'opinió de ciutadans, organitzacions i associacions en dos moments del procés d'elaboració d'un avantprojecte de llei, projectes de reial decret legislatiu i projectes de normes reglamentàries:

  1. Abans de l'elaboració del projecte normatiu
  2. Quan el projecte normatiu està redactat

Aquest procés de participació en l'elaboració de normes es fonamenta en les següents normes:

  • Article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (BOE-A-2015-10565), del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre (BOE-A-1997-25336), del Govern.

Amb aquest punt d'accés es dóna compliment al que es disposa en l'Ordre PRE/1590/2016, de 3 d'octubre (BOE-A-2016-9121), per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de setembre de 2016, pel qual es dicten instruccions per habilitar la participació pública en el procés d'elaboració normativa a través dels portals web dels departaments ministerials.