Participació pública en projectes normatius

Logo de participació normativa

El procés de participació en l'elaboració de normes es fonamenta en les següents normes:

  • Article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (BOE-A-2015-10565), del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre (BOE-A-1997-25336), del Govern.

Amb aquest punt d'accés a la participació en l'elaboració de normes, es dona compliment al que es disposa en l'Ordre PRE/1590/2016, de 3 d'octubre (BOE-A-2016-9121), per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de setembre de 2016, pel qual es dicten instruccions per habilitar la participació pública en el procés d'elaboració normativa a través dels portals web dels departaments ministerials.

   

Consulta pública prèvia

L'objecte del tràmit de consulta pública prèvia és recaptar l'opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu

A continuació es publica el llistat de les iniciatives i propostes normatives per a aquest tràmit. En aquest llistat apareixerà el títol, la data de finalització de la consulta prèvia i el canal per realitzar les aportacions. L'ordre de publicació es regeix per la data de publicació, del més recent al més antic.

Consulta pública prèvia    

Tramitació Oberta

Tramitació en suspens

Audiència i informació pública

L'objecte del tràmit d'audiència i informació pública és recaptar l'opinió dels ciutadans titulars de dret i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, però en fase d'elaboració, directament o a través d'organitzacions o associacions que els representen, així com les aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

A continuació es publica el llistat de les iniciatives i propostes normatives per a aquest tràmit. En aquest llistat apareixerà el títol, la data de finalització de la consulta i el canal per realitzar les aportacions. L'ordre de publicació es regeix per la data de publicació, del més recent al més antic.

Audiència i informació pública