Informació general

La Biblioteca Central del Ministeri de Política Territorial, dependent de la Sotsdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació, de la Secretaria General Tècnica, té com a finalitat oferir a tot el personal del Departament l'accés a la informació i documentació precises per a l'acompliment de les seves funcions i per a l'actualització dels seus coneixements. La Biblioteca es troba també a la disposició dels ciutadans, investigadors i especialistes externs al Ministeri que desitgin fer ús de les seves instal·lacions i fonts d'informació.

La Biblioteca està especialitzada en matèries com a  Administració Pública, Funció Pública, Modernització administrativa, Dret Administratiu i Constitucional o Qualitat dels serveis públics.

El seu fons bibliogràfic està constituït, entre altres obres, per 64.255 monografies i 1.831 títols de revistes.

Així mateix, posseeix una col·lecció especialitzada de les Publicacions oficials de l'Administració General de l'Estat des de 1986.

Fotografía de la sala de lectura de la Biblioteca