Informació general

Servei de Publicacions

El Centre de Publicacions és la unitat de la Secretaria General Tècnica encarregada de realitzar l'edició de llibres, revistes, fullets, publicacions en suports electrònics varis, etc. sobre els temis competència del Departament.