Gestió i pagament de taxes

Consulta i/o registre electrònic de pagaments telemàtics

Taxa 001: Drets a examen

Des de la seu electrònica del Ministeri podràs abonar, registrar-te, emplenar i imprimir l'imprès per procedir al pagament presencial en una entitat financera col·laboradora de les taxes relatives a:

(*) Els interessats poden pagar i registrar el model de la taxa a través d'Internet.
Per utilitzar aquest servei és IMPRESCINDIBLE que el seu ordinador i el seu navegador Web compleixin amb els Requisits Tècnics i disposar d'un DNI Electrònic o un altre Certificat Digital admès. A més, el NIF/NIE associat a aquest certificat ha de ser igual al NIF/NIE del titular del compte bancari contra la qual es realitzi el pagament telemàtic.

Devolució de taxes pagades indegudament