IMI i protecció de dades

El sistema IMI s'ha desenvolupat des dels seus començaments aplicant principis de 'privadesa des del disseny' que assegurin un tractament adequat de les dades de caràcter personal i la seguretat general. Avalant aquesta idoneïtat, en 2018 l'elecció d'IMI per part del supervisor europeu i les agències de protecció de dades dels EEMM ha triat IMI com a eina per a la cooperació entre ells exigida en el reglament general de protecció de dades.

Els documents i enllaços que apareixen a continuació ofereixen informació tant als ciutadans (les dades dels quals es tracten en el sistema) com als usuaris del propi sistema (les dades del qual estan necessàriament registrats en IMI), relatives a protecció de dades.

Segons indicacions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) s'han d'afegir al punt 5 d'aquestes directrius ('Quina informació haig de proporcionar als interessats?') en el seu segon paràgraf els dos següents punts:

Establir procediments per a l'exercici dels citats drets.

Comunicar als coordinadors nacionals de l'IMI les excepcions o limitacions a l'exercici de dites dretes conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de deiciembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu normaliva de desenvolupament.