Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació

Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació

Aquí trobarà informació sobre les diferents línies d'ajuda que integren el Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals (*CEL), així com d'altres línies de cooperació addicional

La Cooperació Econòmica Local de l'Estat està regulada, essencialment, en el Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals (modificat pel Reial decret 1263/2005, de 21 d'octubre) així com en l'Ordre APU/293/2006, de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació del mateix. En aquestes normes s'estableixen diverses línies de cooperació, com per exemple, l'aportació a les inversions incloses en els Planes provincials i insulars de cooperació a les obres i serveis de competència municipal.

D'altra banda, diverses lleis de Pressupostos Generals de l'Estat o altres disposicions de caràcter general, han establert línies addicionals de cooperació econòmica de l'Estat amb les entitats que integren l'Administració Local.


2. ALTRES LÍNIES DE COOPERACIÓOtra información histórica sobre cooperación económica local