Àmbits legislatius atesos en IMI

Què      Qui      Estructura      Coordinadors      Àmbits

En un únic sistema IMI s'atenen les necessitats de cooperació de diversos àmbits legislatius relacionats amb el mercat interior de la UE.

L'IMI es va engegar al febrer de 2008 com a suport a la directiva de reconeixement de qualificacions professionals, i des de desembre de 2009 s'aplica a l'intercanvi d'informació de conformitat amb el que es disposa en el capítol VI de la D. de serveis.

Posteriorment, el sistema s'ha modificat per fer-ho fàcilment adaptable a altres àmbits i s'ha adoptat un reglament UE sobri IMI que estableix una sòlida base legal per a la seva expansió a noves àrees. Com a resultat d'aquests esforços, el sistema s'aplica a un creixent nombre d'àmbits que s'indiquen més a baix, en contínua evolució.

Les necessitats de cooperació administrativa establertes en cada àmbit es resolen personalitzant uns mòduls generalistes de cooperació. Així existeix un mòdul de consultes (que permet a dues autoritats intercanviar preguntes/respostes i documents, sobre la base de qüestionaris predefinits específics per a cada àmbit). Existeix un altre mòdul per gestionar alertes, en les quals una situació de risc exigeix difondre la notícia del risc i les seves causes, així com establir un canal per compartir informació fins a aconseguir minorar el risc. Aquest mateix mòdul (que permet comunicació iniciada per una autoritat però en la qual acaben participant diverses) s'usa també per crear notificacions de diversos tipus (com les referides a obligacions de comunicar normes nacionals que fan ús de les excepcions previstes en les normes europees). Existeix per als àmbits que ho requereixen la possibilitat de crear repositoris de dades i documents (com per exemple pot ser un contenidor de les llicències expedides des dels EEMM en un àmbit determinat).

Cadascun dels àmbits legislatius incorporats a IMI pot fer ús d'un o més mòduls. Així, p. ex., en juliol de 2012 el sistema atenia la directiva 2005/36/EC de qualificacions professionals amb un únic flux que permet intercanvis d'informació mitjançant qüestionaris predefinits i la directiva 2006/123/EC de serveis en la qual a més d'un flux per a sol·licituds d'informació existeix un altre per a comunicació d'alertes. Posteriorment s'han anat incorporant altres àmbits legislatius i l'ús d'altres mòduls sobre aquests dos citats com a exemple.

Cada autoritat (i dins d'ella cadascun dels seus usuaris) pot tenir definits permisos complets o només sobre part de les directives i mòduls possibles en el sistema.
 

Àmbits actualment atesos

 • Directives de reconeixement de qualificacions professionals (2005/36/CE i 2013/55/UE)
 • Directiva de serveis (2006/123/CE)
 • Directives de desplaçament de treballadors (96/71/CE i 2014/67/UE)
 • Reglament de transport de fons en euros entre països de la zona euro (UE 1214/2011)
 • Directiva sobre drets dels pacients (2011/24/UE)
 • Directiva sobre comerç electrònic (2000/31/CE)
 • Directiva sobre llicències de conductor de tren (2007/59/CE)
 • Directiva sobre restitució de béns culturals (2014/60/UE)
 • Reglamento UE 2016/1628 sobre emissions de maquinària mòbil no de carretera
 • Reglamento UE 2016/1191 sobre documents públics
 • SolvIt (els centres nacionals SolvIt dels EEMM es comuniquen usant IMI; les peticions a SolvIt pels interessats finals segueixen realitzant-se a través de la web SolvIt)
 • Reglamento UE 2016/679 (cooperació entre el supervisor europeu i les agències nacionals de protecció de dades)