Subvencions per danys en infraestructures municipals, xarxa viària provincial i insular

Subvencions per danys en infraestructures municipals, xarxa viària provincial i insular

[INFORMACIÓ ACTUALITZADA A 05-06-2024]
Davant situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica tals com a incendis forestals, temporals o altres catàstrofes naturals, l'Estat, en exercici de la seva competència exclusiva en matèria de seguretat pública (continguda en l'art. 149.1.29ª de la Constitució Espanyola), entre altres decisions, adopta mesures urgents dirigides a la reparació dels danys produïts en infraestructures, equipaments o instal·lacions, serveis i xarxes viàries titularitat de les entitats locals afectades.
La gestió i pagament de les subvencions destinades a fer front a aquests danys s'atribueix aquest Ministeri.

Bases comunes

(BOE, 12-02-2015) Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.

Informació pràctica sobre imatge institucional (mesures de publicitat).

Subvencions per fer front a danys en infraestructures i xarxa viària d'entitats locals

 

 

 

 

Més informació

Més informacióás información en Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Ministerio del Interior).