Desconcentració del sector públic institucional estatal

Desconcentració del sector públic institucional estatalReial decret 209/2022, de 22 de març, pel qual s'estableix el procediment per a la determinació de les seus físiques de les entitats pertanyents al sector públic institucional estatal i es crea la Comissió consultiva per a la determinació de les seus

La Constitució espanyola, en enunciar els principis que han de regir el funcionament de l'Administració Pública, ressalta els de eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. El principi de desconcentració territorial apareix recollit en l'article 54.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, exposant que “L'Administració General de l'Estat actua i s'organitza d'acord amb els principis establerts en l'article 3, així com els de descentralització funcional i desconcentració funcional i territorial”. La desconcentració territorial exclou una concepció de l'Administració General de l'Estat com a entitat enterament localitzada a la capital, de manera que és precisa l'existència d'una estructura territorialitzada i, per tant, més pròxima als ciutadans i ciutadanes.

La Constitució espanyola no prescriu la forma en la qual s'ha de fixar distribució territorial de les seus del sector públic. El seu article 5 no inclou cap disposició relativa a quina localitat haurà d'albergar les entitats públiques ni tampoc es fixa cap reserva de llei ni es *preconfigura cap procediment concret per a la determinació d'aquestes seus.

Conforme a això, per portar a efecte aquests principis es fa necessària l'existència d'una estructura territorialitzada, més pròxima als ciutadans i ciutadanes, que potenciï el paper vertebrador de les institucions públiques al territori, per a això, s'ha d'establir un procediment que permeti racionalitzar la ubicació física de les entitats del sector públic institucional estatal, doncs està acreditat que les institucions públiques exerceixen un paper beneficiós en els entorns físics en els quals se situen, a més de contribuir a la creació d'ocupacions directes i indirectes i fer possible un major nivell d'interlocució amb els sectors afectats fomentant la seva participació en la presa de decisions.

Aquests efectes positius de la desconcentració de les seus físiques públiques es veuran reforçats amb l'establiment d'un procediment d'elecció racionalitzat, que integri criteris com la cohesió territorial, l'eficàcia dels serveis públics i la transparència, a través d'un mecanisme deliberatiu que aprofiti el potencial de totes les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia, contribuint així a reforçar el paper del sector públic com a element vertebrador.

Reial decret 209/2022, de 22 de març, pel qual s'estableix el procediment per a la determinació de les seus físiques de les entitats pertanyents al sector públic institucional estatal i es crea la Comissió consultiva per a la determinació de les seus

El Reial decret 209/2022, de 22 de març, pel qual s'estableix el procediment per a la determinació de les seus físiques de les entitats pertanyents al sector públic institucional estatal i es crea la Comissió consultiva per a la determinació de les seus, estableix un procediment racionalitzat en la selecció de les seus de les entitats públiques estatals. Aquest sistema, objectiu, *trasparente i competitiu, integra criteris com la cohesió territorial, l'eficàcia dels serveis públics i la transparència, de manera que s'aconsegueixi que el sector públic exerceixi un paper vertebrador del territori i s'aconsegueixi que els organismes públics s'integrin en un entorn adaptat a les seves necessitats.

Aquest procediment s'iniciarà, cas per cas, mitjançant Acord del Consell de Ministres. L'article 6.2 del citat Reial decret 209/2022 estableix que “la Comissió, en el termini d'un mes des de la recepció del citat acord d'inici, elaborarà l'informe previst en l'article 3.2.b) que contindrà la relació de criteris que es tindran en compte per determinar la ubicació física de l'entitat. Aquests criteris hauran d'ajustar-se als principis enunciats en l'article 2, així com a les necessitats específiques que resultin d'aplicació a l'entitat afectada. Aquest informe serà comunicat al Consell de Ministres i publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat», juntament amb l'Acord d'inici del procediment.

En el termini d'un mes des d'aquesta publicació, les comunitats autònomes així com les entitats locals podran presentar les candidatures d'un o diversos municipis per albergar la seu física de l'entitat corresponent que, al seu torn, haurien de complir els compromisos estipulats en l'article 6.5 del Reial decret. Conforme a això, la determinació de cada seu es realitzarà després d'una anàlisi del cas concret per garantir el major equilibri possible entre regions i el reforçament de la vertebració territorial.

D'aquesta manera, el procediment fomenta que les assemblees legislatives i els consells de Govern de les comunitats autònomes, així com els òrgans plenaris de les entitats locals, puguin postular diferents localitats per albergar seus de les citades entitats, al mateix temps que es permetrà que aquestes entitats puguin comprometre cessions de diferent naturalesa, de manera que l'Administració General de l'Estat no hagi d'assumir íntegrament el cost de la instal·lació d'una entitat.

Determinació calmi de l'AESIA

Determinació calmi de l'AEE