Recurs d'alçada

Consisteix a recórrer els actes administratius que no posin fi a la via administrativa. Pot interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el competent per resoldre-ho (l'òrgan superior jeràrquic del que els va dictar).

Normativa bàsica: Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, articles 112 a 122.

Forma d'inici: Sol·licitud d'interessat amb els requisits de l'article 115 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Termini per interposar-ho:

  • Un mes, si l'acte fos exprés.
  • Si no ho anés, es podrà interposar a qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què, d'acord amb la seva normativa específica, es produeixi l'acte presumpte.

Forma de presentació: 

  • Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado
  • En cas de voler presentar-ho presencialment, pot descarregar el següent formulari i presentar-ho en les oficines de registre d'aquest Ministeri o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Formulari recurs d'alçada.pdf

Documents a aportar: Tots els que estimi convenient per a la defensa de la seva argumentació.

Termini de resolució: 3 mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa es podrà entendre desestimat el recurs.

Recursos: