Revisió d'ofici d'actes nuls

Consisteix a sol·licitar la declaració de nul·litat d'un acte administratiu que hagi posat fi a la via administrativa o que no s'hagi recorregut en termini, en els supòsits previstos en l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Normativa bàsica: Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, article 106.

  Forma d'inici: D'ofici o a sol·licitud d'interessat.

  Termini per interposar-ho: No hi ha termini, es pot sol·licitar a qualsevol moment.

  Forma de presentació: 

  • Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado
  • En cas de voler presentar-ho presencialment, pot descarregar el següent formulari i presentar-ho en les oficines de registre d'aquest Ministeri o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Formulari revisió d'ofici d'actes nuls.pdf

  Documents a aportar: Tots els que estimi convenient per a la defensa de la seva argumentació.

  Termini de resolució: 6 mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa es podrà entendre desestimada l'acció de nul·litat.

  Recursos: Recurs contenciós-administratiu davant l'òrgan jurisdiccional que correspongui en el termini de dos mesos (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa).