Revisión de oficio de actos nulos

Consiste en solicitar a declaración de nulidade dun acto administrativo que puxese fin á vía administrativa ou que non se recorreu en prazo, nos supostos previstos no artigo 47.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Normativa básica: Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigo 106.

Forma de inicio: De oficio ou a solicitude de interesado.

Prazo para interpolo: Non hai prazo, pódese solicitar en calquera momento.

Forma de presentación: 

  • Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado
  • En caso de querer presentalo presencialmente, pode descargar o seguinte formulario e presentalo nas oficinas de rexistro deste Ministerio ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Formulario revisión de oficio de actos nulos.pdf

Documentos a achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

Prazo de resolución: 6 meses. Transcorrido este prazo sen resolución expresa poderase entender desestimada a acción de nulidade.

Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional que corresponda no prazo de dous meses (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa).