Que é a Administración Xeral do Estado no Territorio?

ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO NO TERRITORIO (AXET)

ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO NO TERRITORIO (AXET)

A AXET é a encargada de exercer a actividade do Estado de forma desconcentrada no territorio, correspondendo ao Delegado do Goberno a dirección da mesma no ámbito autonómico e a súa coordinación coa Administración da Comunidade Autónoma.

A Lei 40/2015, do 1 de outubro, fixa unha estrutura da Administración Periférica do Estado que prevé a integración de servizos periféricos ministeriais nas Delegacións e Subdelegacións do Goberno e Direccións Insulares, así como a consecuente supresión dos órganos cuxos servizos se integren.

No entanto, prevese a non integración de servizos por singularidades das súas funcións ou polo volume de xestión.

A Administración Xeral do Estado no Territorio ten un valor esencial e insubstituíble en termos de eficacia, información e representación do Estado no territorio.

DELEGACIÓNS DO GOBERNO

DELEGACIÓNS DO GOBERNO

As Delegacións do Goberno exercen a dirección e a supervisión de todos os servizos da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos públicos situados no seu territorio (servizos integrados e non integrados). Representan ao Goberno no territorio da Comunidade Autónoma. De acordo con o artigo 154 da Constitución Española: ”Un Delegado nomeado polo Goberno dirixirá a Administración Xeral do Estado no Territorio da Comunidade Autónoma e coordinará, cando cumpra, coa administración propia da Comunidade”.

Normativa

As Delegacións do Goberno están adscritas *orgánicamente ao Ministerio de Política Territorial, a través da Secretaría de Estado de Política Territorial. Dentro desta Secretaría de Estado, a Secretaría Xeral de Coordinación Territorial é o órgano ao que corresponde a coordinación da actividade da Administración Xeral do Estado no Territorio e a asistencia á mesma. Da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial depende a Dirección Xeral da Administración Xeral do Estado no Territorio, á que se lle atribúe a coordinación e asistencia ás Delegacións e Subdelegacións do Goberno. 

Dispoñen dos seguintes órganos:

  • Subdelegacións do Goberno nas provincias e Direccións Insulares.

  • Secretaría Xeral e, no seu caso, Vicesecretaría Xeral.

  • Áreas funcionais, para a xestión dos servizos integrados de Fomento, Industria e Enerxía, Sanidade e Política Social, Alta Inspección de Educación e Traballo e Inmigración.

  • Gabinete, como órgano de apoio e asistencia inmediata ao Delegado.

  • Comisión Territorial de Asistencia, integrada polos Subdelegados do Goberno, os Directores Insulares no seu caso, o Secretario Xeral, o Xefe de Gabinete, os Directores das Áreas Funcionais e os responsables dos servizos non integrados que o Delegado do Goberno determine.

Actualmente existen 17 Delegacións do Goberno, correspondentes a cada unha das Comunidades Autónomas, 2 Delegacións do Goberno nas Cidades de Ceuta e Melilla, e 44 Subdelegacións do Goberno nas provincias.

Delegacións e Subdelegacións do Goberno

OUTROS ÓRGANOS TERRITORIAIS DO ESTADO

OUTROS ÓRGANOS TERRITORIAIS DO ESTADO

 

Os Servizos non Integrados nas Delegacións do Goberno organízanse territorialmente atendendo ao mellor cumprimento dos seus fins e á natureza das funcións que deban desempeñar.

Os servizos da AGE no territorio teñen un deber xenérico de colaboración cos Delegados e Subdelegados do Goberno co fin de facilitar a estes o cumprimento da súa función directiva a nivel territorial.

A actividade de todos os Departamentos Ministeriais incide, dunha ou outra maneira, no territorio. Con todo, non todos eles dispoñen de servizos periféricos.