Recurso potestativo de reposición

Consiste en recorrer os actos administrativos cando poñan fin á vía administrativa ante o mesmo órgano que os ditou.

Normativa básica: Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigos 112 a 120 e 123 e 124.

Forma de inicio: Solicitude de interesado cos requisitos do artigo 115 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Prazo para interpolo:

  • Un mes, se o acto fóra expreso.
  • Se non o fose, poderase interpor en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, #de acordo con a súa normativa específica, prodúzase o acto presunto.

Forma de presentación: 

  • Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado
  • En caso de querer presentalo presencialmente, pode descargar o seguinte formulario e presentalo nas oficinas de rexistro deste Ministerio ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Formulario recurso potestativo de reposición.pdf

Documentos a achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

Prazo de resolución: Un mes. Transcorrido este prazo sen resolución expresa poderase entender desestimado o recurso.

Recursos: 

  • Recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional que corresponda no prazo de dous meses (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa).
  • Non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produciu a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.
  • Non poderá interporse novo recurso administrativo contra a resolución dun recurso de reposición, salvo o extraordinario de revisión, cando cumpra.